Vastgesteld bestemmingsplan Veendijk 47 Havelte

Vanaf 18 april 2024 tot en met 29 mei 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Veendijk 47 Havelte’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.590PHZVeendijk47HE-0002. Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming in plaats van de huidige agrarische bestemming. Daarnaast wordt de zogeheten ‘Ruimte-voor-Ruimte-Regeling’ toegepast. In ruil voor sloop van agrarische bebouwing mag een extra woning worden gebouwd.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 18 april 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.omgevingswet.overheid.nl

Beroep

Vanaf 18 april 2024 tot en met 29 mei 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-003127 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521