Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Noordswegje 1 Wittelte

Vanaf 9 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 8 mei 2024) hebben verleend voor het legaliseren van loon- en grondverzet activiteiten en de bouw van een bedrijfsgebouw aan Noordswegje  1  Wittelte (zaaknummer 332918). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. 

Inzage

De stukken kunnen vanaf 9 mei 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijeken. 

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 332918 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Contact

Team Ruimte en ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.