Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan legt voor elk perceel vast welk type gebruik is toegestaan en welke regels daarbij gelden.

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Dit gebruik van de ruimte is vastgelegd in bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting en een juridisch bindend gedeelte: de plankaart en de regels. De regels hebben bijvoorbeeld betrekking op het toegestane gebruik en de van toepassing zijnde bouwmogelijkheden.

Een bestemmingsplan kan van grote invloed zijn op uw directe woon- en leefomgeving. Als u bijvoorbeeld van plan bent iets te bouwen beoordeelt de gemeente of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Als een bouwplan of bepaald gebruik niet binnen de bestemming past, beoordeelt de gemeente of er via een ruimtelijke procedure alsnog medewerking verleend kan worden aan uw plannen.

Een bestemmingsplan komt niet zomaar tot stand. Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is wordt een uitgebreide procedure gevoerd, waarbij een ieder zienswijzen in kan dienen tegen het plan. Belanghebbenden die een zienswijze in hebben gediend kunnen vervolgens na de vaststelling ook beroep indienen. Meer informatie over de procedure leest u onder Bestemmingsplanprocedure.

Bestemmingsplannen in Westerveld

In Westerveld gelden voor het hele grondgebied bestemmingsplannen. Deze moeten elke tien jaar worden herzien en de gemeente is bezig met een actualiseringslag.

Grondexploitatiewet

In de Wet ruimtelijke ordening is het wettelijke verplichte kostenverhaal opgenomen. Dit onderdeel van de wet wordt ook wel de 'Grexwet' genoemd. De gemeente is verplicht om in bepaalde gevallen het kostenverhaal te verzekeren. Dit kan via een anterieure overeenkomst waarin nadere afspraken worden gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemer.

Als er geen overeenstemming bereikt kan worden of als een dergelijke overeenkomst in het specifieke geval niet het juiste instrument is, maakt de wet het mogelijk om als gemeente een exploitatieplan te maken voor de ruimtelijke ontwikkeling. Via de bouwvergunning kunnen de kosten afgedwongen worden.

Zie ook

Structuurvisie