Wat is een omgevingsplan

In het omgevingsplan wordt voor elk perceel vastgelegd welk type gebruik is toegestaan en welke regels daarbij gelden. In het omgevingsplan staan regels voor bouwwerken, gebruik, milieu, geluid, kappen, uitrit etc. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is geregeld dat gemeenten tot 2032 de tijd krijgen om te werken aan dit omgevingsplan. Tot die tijd blijven bestemmingsplannen gelden maar ook verordeningen en beleidsregels.

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Dit gebruik van de ruimte is vastgelegd in het omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels hebben bijvoorbeeld betrekking op het toegestane gebruik en bouwmogelijkheden. Dat kan gaan over bouwen, gebruiken maar ook bijvoobeeld kappen, aanleggen, uitrit aanleggen. In het omgevingsplan worden meer en andere regels opgenomen dan voorheen in een bestemmingsplan. De wetgever heeft bepaald dat alle gemeente voor 2032 één omgevingsplan hebben voor de hele gemeente. Tot die tijd gelden de bestemmingsplannen nog. Die heten "omgevingsplan, tijdelijk deel".

Er geldt wel een omgevingsplan voor Westerveld, dat heet een van rechtswege Omgevingsplan. Dat omgevingsplan is nu nog een vrij leeg plan. Er zitten alleen regels in die de gemeente van de rijksoverheid heeft gekregen, de bruidsschatregels. Naast dit omgevingsplan gelden nog de bestemmingsplannen. Aanvragen worden getoetst aan de bruidsschatregels en het bestemmingsplan, nu omgevingsplan tijdelijk deel. 

De gemeente werkt de komende jaren aan het invullen van het omgevingsplan. De bestemmingsplannen worden overgenomen in het omgevingsplan. Daarnaast worden ook andere regels opgenomen in het omgevingsplan. Hoe dit er uit ziet en welke regels dat zijn, is nu nog niet bekend. 

Grondexploitatie en Omgevingswet 

Grondexploitatie bestaat uit de balans van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld woningbouw. In de Omgevingswet bestaat de term grondexploitatie niet meer. Er wordt gesproken over het kostenverhaal, kosten die gemaakt worden voor werken, werkzaamheden en maatregelen. Als de gemeente zelf bouwgrond heeft, rekent de gemeente uit wat het kosten om bijvoorbeeld grond bouwrijp te maken en wat de grond opbrengt bij verkoop. De gemeente regelt dan zelf het kostenverhaal bij het omgevingsplan of de omgevingsvergunning. Is grond van een derde dan maakt de gemeente met de eigenaar afspraken en legt deze vast in een overeenkomst.