Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

De kosten voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Bijlagen

U moet de aanvraag voorzien van de volgende informatie:

  • Een tekening waaruit de bestaande toestand van het gebied blijkt, waaronder de aanwezige bebouwing, wegen en watergangen, kabels en leidingen, bomen en andere groen- en houtopstanden (schaal tenminste 1:1000).
  • Een tekening van de nieuwe toestand van het gebied, waarop aangegeven de uit te voeren werken en/of uit te voeren werkzaamheden.
  • Een omschrijving van de werkzaamheden, omschrijving van de gevolgen van de werkzaamheden voor het gebied en kadastrale situatie.

Toetsingscriteria

  • Bestemmingsplan;
  • Gemeentelijke-, provinciale - of rijksregels.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen.