Bodemonderzoek

Bouwplannen? Bekijk dan of er een bodemonderzoek nodig is.

In het kader van bouwen is in bepaalde gevallen een bodemonderzoek nodig. Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven. Met een verkennend bodemonderzoek moet worden aangetoond dat gebouwd wordt op niet verontreinigde grond.

Kopen of verkopen

Wanneer u een pand of perceel grond wilt kopen of verkopen, is het raadzaam een bodemonderzoek uit te laten voeren. Zo krijgt u een goed beeld van de bodemkwaliteit van het terrein. Let hierbij ook op de eventuele aanwezigheid van een huisbrandolietank. In verband met het besluit opslaan ondergrondse tanks gelden hiervoor regels.

Omgevingsvergunning / Algemene Maatregel van Bestuur

Er kan ook een bodemonderzoek worden verlangd ten behoeve van een omgevingsvergunning(aanvraag) of een Algemene Maatregel van Bestuur. Het gaat hierbij met name om voorafgaande aan de vergunning-/meldingplichtige activiteit de bodemkwaliteit in beeld te brengen. Dit is een zogenaamde nulmeting.

Bodemverontreinigingen

Iedereen is verplicht om alle maatregelen te nemen om een verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen. In voorkomend geval moet u de gemeente zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De eigenaar van de grond is verplicht de gevolgen van de bodemverontreiniging te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Als gevolg hiervan kan eveneens een bodemonderzoek worden verlangd wat kan resulteren in een bodemsanering.

Voorwaarden

In voorkomende gevallen wordt in de regel een verkennend bodemonderzoek verlangd. Een verkennend bodemonderzoek moet conform de NEN-5740, een standaardprocedure voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, worden uitgevoerd. Het besluit algemene regels voor inrichten milieubeheer, kortom het activiteitenbesluit, kunt u vinden op www.infomil.nl. Ook op wetten.overheid.nl vindt u informatie over het activiteitenbesluit.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Westerveld.