Omgevingswet

Op 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen.

logo Aan de slag met omgevingswet Westerveld

Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet voor onze leefomgeving, de Omgevingswet. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. 

Wat merkt u van de nieuwe wet?

  • Er komen steeds minder regels en de regels die er zijn, worden overzichtelijker
  • Alle regels van verschillende overheden zijn op één digitale plek te vinden
  • Een project of activiteit starten? U hoeft maar één vergunning aan te vragen, óók als er meer overheden bij betrokken zijn
  • Vraagt u een vergunning aan, dan weet u sneller waar u aan toe bent
  • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief
  • U kunt in één oogopslag zien welke plannen er zijn

Meedenken en meepraten

Participatie is in de Omgevingswet geregeld, waarbij het gaat om het vroegtijdig betrekken van de omgeving. Bij onze én bij uw plannen. Alle kennis, ideeën en creativiteit komen zo op tafel. Dat zorgt voor meer draagvlak en betere besluiten.

Animatie van de Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet. Vanaf 2024 kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw omgeving. Meer invloed op uw omgeving, snel aan de slag!

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor overheden die de leefomgeving beheren. Ook inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter.

Momenteel bereiden wij ons voor op de invoering van de Omgevingswet en de communicatie daarover.

Instrumenten voor gemeente

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen de gemeente haar taken voor de leefomgeving uitvoert. Dit zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Omgevingsvisie Westerveld

De gemeenteraad stelde op 1 februari 2022 de Omgevingsvisie Westerveld vast. In onze omgevingsvisie beschrijven we de koers en ambitie van Westerveld. De visie vormt het kader voor andere kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Ook dient de omgevingsvisie als kader bij nieuwe ruimtelijke initiatieven die niet zijn voorzien in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan). Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden dachten mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie Westerveld.

Logo Westerveld Natuurlijk

Het uitgebreide participatietraject bestond uit de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’, dorpenavonden, een digitale inloopavond over het ambitiedocument en een jongerendag. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden.

Het omgevingsprogramma

De gemeente kan in het omgevingsprogramma het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de leefomgeving uitwerken. Het programma kan zich daarbij toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals landbouw of horeca. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied (voorheen structuurvisie). De gemeente kan zo'n programma gebruiken als beleidsmatig kader voor het vaststellen of wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente in een programma maatregelen opnemen waarmee zij een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de leefomgeving wil bereiken.

Het omgevingsplan

Samen met de waterschapsverordening bevat het omgevingsplan de regels voor de leefomgeving op lokaal niveau. Het omgevingsplan bevat alle regels over de leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de gemeente in het omgevingsplan heeft opgenomen. Per gemeente is er één omgevingsplan.

De omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kan de overheid toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (inwoner, bedrijf, overheid) een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning geldt voor degene aan wie de vergunning is verleend.