Aan de slag met de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

logo Aan de slag met omgevingswet Westerveld

Vereenvoudiging regels fysieke leefomgeving

De Omgevingswet beoogt vergaande vereenvoudiging en samenvoeging van regels binnen de fysieke leefomgeving en bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet maakt het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de leefomgeving eenvoudiger. De impact van de wet is groot vanwege de omvang van de wetgeving, de ingrijpende andere grondhouding (cultuur) die van overheid en burgers wordt verlangd, en de mate van digitalisering die wordt voorgestaan.

Doel van de wet

De Omgevingswet heeft twee maatschappelijke doelen:

  • een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
  • de leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken

Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor overheden die de leefomgeving beheren. Ook inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter.

Instrumenten voor gemeente

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen de gemeente haar taken voor de leefomgeving uitvoert. Dit zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Omgevingsvisie Westerveld

Binnen het project Invoering Omgevingswet was het ontwikkelen van een Omgevingsvisie prioriteit. De gemeenteraad stelde op 1 februari 2022 de Omgevingsvisie Westerveld vast. In onze omgevingsvisie beschrijven we de koers en ambitie van Westerveld. De visie vormt het kader voor andere kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Ook dient de omgevingsvisie als kader bij nieuwe ruimtelijke initiatieven die niet zijn voorzien in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan). Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden dachten mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie Westerveld.

Logo Westerveld Natuurlijk

Het uitgebreide participatietraject bestond uit de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’, dorpenavonden, een digitale inloopavond over het ambitiedocument en een jongerendag. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden.

Het omgevingsprogramma

De gemeente kan in het omgevingsprogramma het beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de leefomgeving uitwerken. Het programma kan zich daarbij toespitsen op een bepaald beleidsthema, zoals landbouw of horeca. Het programma kan ook gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied (voorheen structuurvisie). De gemeente kan zo'n programma gebruiken als beleidsmatig kader voor het vaststellen of wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente in een programma maatregelen opnemen waarmee zij een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de leefomgeving wil bereiken.

Het omgevingsplan

Samen met de waterschapsverordening bevat het omgevingsplan de regels voor de leefomgeving op lokaal niveau. Het omgevingsplan bevat alle regels over de leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de gemeente in het omgevingsplan heeft opgenomen. Per gemeente is er één omgevingsplan.

De omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kan de overheid toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de leefomgeving uit te voeren. Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (inwoner, bedrijf, overheid) een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning geldt voor degene aan wie de vergunning is verleend.