Bodemonderzoek

Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar (nagenoeg) voortdurend mensen verblijven.

Met een verkennend bodemonderzoek moet worden aangetoond dat gebouwd wordt op niet verontreinigde grond.

Bij koop of verkoop

Wanneer u een pand of perceel grond wilt kopen of verkopen, is het raadzaam een bodemonderzoek uit te laten voeren. Zo krijgt u een goed beeld van de bodemkwaliteit van het terrein. Let hierbij ook op de eventuele aanwezigheid van een huisbrandolietank. In verband met het besluit opslaan ondergrondse tanks gelden hiervoor regels.

Bij een omgevingsvergunning of AMvB

Er kan ook een bodemonderzoek worden verlangd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het gaat hier met name om de bodemkwaliteit in beeld te brengen voorafgaand aan de activiteit. Dit is een zogenaamde nulmeting.

Bij bodemverontreinigingen

Iedereen is verplicht om alle maatregelen te nemen om een verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen. In zo'n geval moet u de gemeente zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De eigenaar van de grond is verplicht de gevolgen van de bodemverontreiniging te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Als gevolg hiervan kan eveneens een bodemonderzoek worden verlangd dat kan resulteren in een bodemsanering.

Voorwaarden

In bovenstaande gevallen verlangt de gemeente in de regel een verkennend bodemonderzoek. Een verkennend bodemonderzoek moet volgens de NEN-5740 (een standaardprocedure voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek) worden uitgevoerd. Het Activiteitenbesluit vindt u op www.infomil.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het bodemonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente.