Bomen kappen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. In bepaalde situaties mag u vergunningvrij kappen.

Bent u geen eigenaar van de boom, maar gaat het om een gemeentelijke boom? Dan kunt u een kapverzoek indienen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, met vermelding van de reden van het verzoek.

Vergunningvrij kappen

Binnen de bebouwde kom

 • Bomen met een dwarsdoorsnede minder dan 30 centimeter op 1.30 meter hoogte.
 • Bomen die vanwege dunning worden geveld.
 • Bomen die op last van het college of op grond van de Plantenziektewet moeten worden geveld.
 • Wilgen (behalve knotwilgen), populieren, coniferen, sparren, dennen op eigen erf en kleiner dan 10 are oppervlakte.
 • Berken en elzen die in achtertuinen staan binnen de bebouwde kom.
 • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud; berken en essen mogen hierbij niet ouder zijn dan 15 jaar en eiken niet ouder dan 30 jaar.

Buiten de bebouwde kom

 • Fruitbomen en windschermen om boomgaarden, mits de recreatieve en landschappelijk waarde niet wordt aangetast.
 • Kweekgoed.
 • Houtopstand die deel uitmaakt van een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are of bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

Kosten

€ 124,00 (tarief 2024)

Aanvraag

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in met DigiD.

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Bezwaar

Als de vergunning is verleend, moet u zes weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen.

Weigeringsgronden omgevingsvergunning

De gemeente kan een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom of bomen weigeren, vanwege:

 • De natuurwaarde ervan;
 • De landschappelijke waarde;
 • De waarde voor stads- en dorpsschoon;
 • De beeldbepalende waarde;
 • De cultuurhistorische waarde;
 • De waarde voor de leefbaarheid.

Belangenafweging

De gemeente zal altijd de belangen van het kappen of behouden moeten afwegen. Zo zal misschien een waardevolle boom toch gekapt moeten worden als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Boswet

In geval de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet u het kappen melden bij Mijn RVO.

Meer informatie

Op Rijksoverheid vindt u meer informatie over de omgevingswet.