Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in één keer aanvragen en hoeft u maar één aanvraagformulier bij de gemeente in te dienen. Dat bespaart u tijd en geld.

Activiteiten

De vergunningen worden activiteiten genoemd. Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen.

Met de omgevingsvergunning kunt u de volgende activiteiten aanvragen:

Kosten

 • Een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen kost 3,03% van de bouwkosten, met een minimum van € 221,85.
 • Een omgevingsvergunning met de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening kost:
  • €    389,30 voor een binnenplanse of buitenplanse kleine afwijking;
  • €    389,30 voor een tijdelijke afwijking;
  • € 1.555,10 voor een buitenplanse afwijking.
 • Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten), is het tarief voor het in behandeling nemen van deze aanvraag € 815,90.
 • De overige activiteiten staan in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

(tarieven 2023)

Aanvraag

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen is een activiteit vergunningvrij of is een melding voldoende. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag doet u via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen de vergunning digitaal aanvragen (met DigiD) of het formulier downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de vergunning alleen digitaal indienen (met eHerkenning).

Stappenplan

 1. U doet de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde website digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD-inlogcode nodig (voor bedrijven: uitsluitend nog eHerkenning). De indieningsvereisten vindt u in de Regeling omgevingsrecht.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord. Meestal van de gemeente, maar het kan ook van de provincie, het waterschap of de rijksoverheid zijn.
 4. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning opgestuurd naar de aanvrager of indien van toepassing de gemachtigde (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 5. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Melding

Naast of in plaats van een omgevingsvergunning moet u soms een melding doen bijvoorbeeld:

Vooroverleg

Het is verstandig om voordat u uw aanvraag indient vooroverleg te plegen met de gemeente. Op deze manier kunt u een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voorkomen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het vooroverleg omgevingsvergunning.

Aanvraagmogelijkheden

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij u bepaalt welke activiteit (en) er in de eerste of tweede fase wordt aangevraagd.

Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag bijvoorbeeld bij de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).

Afhandeling

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) met een mogelijke verlenging van zes weken.

Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van zes weken. Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Wij zullen u hier dan over informeren.

Toetsingskader

De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en is tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • lokale regelgeving;
 • het bestemmingsplan, de meeste bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • omvang en aard van de activiteit;
 • standpunten van omwonenden en dergelijke.

Een (nieuw) vast onderdeel waarop getoetst wordt is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

Meer informatie

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?