Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u in bepaalde gevallen een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

 • Een sloopmelding is gratis.
 • Een omgevingsvergunning met de activiteit slopen kost € 442,65 (tarief 2023).

Aanvraag

U kunt uw sloopmelding of omgevingsvergunning op de volgende manieren indienen:

 • Via het omgevingsloket kunt u uw melding inclusief bijlagen volledig digitaal versturen.
 • Via het omgevingsloket kunt u er ook voor kiezen het melding- of aanvraagformulier blanco te printen en op papier in te vullen en inclusief de bijlagen op te sturen naar de gemeente.

De sloopmelding moet minimaal vier weken vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden binnen zijn bij de gemeente. Er zijn twee uitzonderingen waarbij de sloopmelding ten minste vijf werkdagen voor aanvang binnen moet zijn bij de gemeente:

 1. Bij reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing.
 2. Bij particulieren die zelf geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten (met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel) verwijderen.

Meesturen

Bij de sloopmelding of aanvraag omgevingsvergunning moet u de volgende zaken meesturen:

 • kleurenfoto's;
 • asbestinventarisatierapport. Dit is niet verplicht bij panden van na 1994 en als u zélf asbest (met een sloopoppervlak van minder dan 35 m2) gaat verwijderen in of rondom uw eigen woning;
 • plattegrond of doorsnedetekening;
 • situatietekening;
 • sloopveiligheidsplan (indien van toepassing).

Wanneer een omgevingsvergunning?

In bepaalde gevallen kan het bij een sloopactiviteit nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen, namelijk:

 • als er wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of het voorbereidingsbesluit een sloopvergunning benodigd is;
 • wanneer het een monument betreft.

Wanneer een sloopmelding?

Mocht blijken dat de sloopactiviteit niet vergunningplichtig is, dan kan de activiteit onder de meldingsplicht vallen. Dit is van toepassing bij de volgende gevallen:

 • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.
 • Als er asbest wordt verwijderd.

De volgende activiteiten zijn van meldingsplicht vrijgesteld:

 • Wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.26 lid 2 sub a t/m e) omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt.
 • Als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet.
 • Bij een besluit tot toepassing van de bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.
 • Bij verwijdering van een seizoensgebonden bouwwerk.

Alle sloopactiviteiten die niet onder de bovenstaande criteria vallen zijn zowel vrijgesteld van de aanvraag omgevingsvergunning als de meldingsplicht. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente. 

Meer informatie