Vooroverleg omgevingsvergunning

Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie.

Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg op het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de aangeleverde informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook enkel schriftelijk afdoen. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.

Als u een groter initiatief heeft (bijvoorbeeld een gebruikswijziging) dat niet past in het geldende bestemmingplan, dan raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen. 

Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

Kosten

€ 389,30 (tarief 2023)

Deze kosten worden in mindering gebracht bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.  Vermeld duidelijk op het formulier dat het gaat om een vooroverleg. Anders beschouwt de gemeente het als een gewone omgevingsvergunningsaanvraag. Als u bij de beoordeling door welstandcommissie aanwezig wenst te zijn, geeft u dit aan op het aanvraagformulier.

Voor een goede beoordeling van uw bouwplan dient u het vooroverleg ten minste te voorzien van:

  • Tekeningen van het bouwwerk met maatvoering (o.a. oppervlakte, goot- en bouwhoogte);
  • Gewenste locatie van het bouwwerk op het perceel;
  • Indien het plan afwijkt van de voorschriften van het bestemmingsplan, een motivatie van uw plan (wat bent u van plan en waarom?).

U ontvangt (afhankelijk van de complexiteit) binnen zes weken een reactie. Aan de uitkomst van een vooroverleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Voordelen van het vooroverleg

  • Uw plan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstandsnota. Vervolgens ontvangt u van de gemeente een reactie zodat het voor u duidelijk wordt of uw plan voldoet, nog aangepast moet worden om goedkeuring te krijgen of dat de kans klein is dat er medewerking wordt verleend.
  • De indieningsvereisten voor een verzoek om vooroverleg zijn soepeler dan een aanvraag om omgevingsvergunning. De constructieve berekeningen en complete uitwerking van het plan hoeft u pas in te dienen wanneer u een aanvraag om omgevingsvergunning doet. Zo maakt u geen onnodige kosten voor een architect of constructeur.
  • De leges die u betaalt voor een vooroverleg worden afgetrokken van de leges die u daarna voor aan aanvraag om een omgevingsvergunning moet betalen. Hierdoor betaalt u nooit meer dan wanneer u direct een omgevingsvergunning aanvraagt.

Vooroverleg niet verplicht

Het indienen van een aanvraag vooroverleg is niet verplicht. Het staat u vrij om direct een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Bij een officiële aanvraag moeten echter wel meteen alle wettelijke indieningsvereisten worden ingediend en kent maar twee uitkomsten, verlenen of weigeren. Dit kan u onnodige kosten opleveren.