Briefadres

Belangrijk!

De gemeente Westerveld is zeer terughoudend in het verlenen van briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het uitgangspunt is dat iedereen die in Nederland woonachtig is, op het woonadres ingeschreven moet worden waar werkelijk verbleven wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit pand een recreatieve bestemming heeft (recreatiewoning) of een ander soort pand is. Gemeenten zijn verplicht om inschrijvingen toe te staan op recreatieadressen. Aan de inschrijving op een recreatieadres kunnen echter geen rechten worden ontleend over het feit of daar werkelijk (permanent) gewoond mag worden. Er wordt daarom handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het feit dat een campingeigenaar of beheerder van een recreatiepark geen toestemming geeft voor inschrijving, is voor ons geen reden om niet op dit adres in te schrijven. Wij vragen wel aan u een bewijs te leveren waar uit blijkt dat u feitelijk op dat adres verblijft.

U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente zal ieder aanvraag om een briefadres apart beoordelen.

Aanvragen

Een aangifte voor een briefadres moet persoonlijk aan de publieksbalie worden gedaan. De briefadresgever moet daarbij aanwezig zijn. Van beiden is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Let op: het adres dat opgegeven wordt als briefadres, moet een reguliere woning zijn. Het mag bijvoorbeeld geen postbusnummer zijn. Ook moet de briefadresgever op dit adres woonachtig zijn en ingeschreven staan.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • Een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft;
  • De briefadresgever moet in persoon aanwezig zijn met geldig legitimatiebewijs.

Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.