Regionale Energiestrategie

De gemeenteraad van Westerveld heeft 24 september 2019 het college opdracht gegeven om samen met andere Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe) op te stellen.

Drenthe is één van de 30 energieregio's in Nederland. De energieregio's zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over:

  • grootschalige productie van hernieuwbare elektriciteit;
  • verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte;
  • de hiervoor benodigde infrastructuur.

De afspraken uit het concept klimaatakkoord moeten zorgen voor en CO2-reductie van 49% in 2030 en nagenoeg CO2-neutraal in 2050.

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners

Om tot een zo goed mogelijk gedragen bijdrage te komen is het belangrijk om gezamenlijk is gesprek te gaan over de RES en duurzaamheid. Daarom wordt in januari twee keer een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze startbijeenkomsten wordt u uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er zijn in uw eigen omgeving die kunnen bijdragen aan het Westerveldse aandeel van de RES.

Kalender

  • 13 en 14 januari 2020 startbijeenkomst om ideeën op te halen over het mogelijke aandeel duurzame energie geleverd in de gemeente Westerveld.
  • 1 juni 2020 leveren de 30 energieregio's hun conceptenergiestrategie: wat biedt de regio aan energie?
  • 1 oktober 2020 wordt de verdeling van een eventuele restopgave bekend.
  • 1 maart 2021 leveren de 30 energieregio's hun energiestrategie: wat beidt de regio aan energie?
  • Medio 2021 is het merendeel van de energiestrategie verwerkt in het omgevingsbeleid.
  • 1 januari 2025 zijn alle projecten planologisch vergund, zodat deze projecten in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsregeling duurzame energietransitie.

Informatie

U leest meer over de RES Drenthe op de website energievoordrenthe.nl