Ter inzagelegging concept Transitievisie warmte

De concept Transitievisie Warmte ligt voor u ter inzage. In dit concept beschrijven we in hoofdlijnen de wensen en mogelijkheden voor wonen en werken zonder het gebruik van aardgas in onze gemeente. We geven aan wat de aanpak is voor de komende jaren en hoe we hiermee - met u als inwoner - aan de slag willen gaan. Samen met verschillende partners en inwoners zijn we tot dit concept gekomen.

We willen iedereen de kans geven om het concept van de Transitievisie Warmte door te lezen en hierop te reageren. We verzamelen de reacties, opmerkingen en zienswijzen. Naar aanleiding hiervan passen we teksten aan, geven wij ze een plek in het uitvoeringsprogramma of nemen er kennis van. Dit verwerken we in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte.

Het concept kan digitaal worden ingezien. Naast de concept Transitievisie Warmte is er een begeleidende tekst en een kennisdocument: de technisch-economische analyse.

Zonder aardgas wonen, werken en leven

We gebruiken aardgas om onze huizen te verwarmen en om mee te koken. De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Alle Nederlandse gemeenten, dus ook de gemeente Westerveld, deden onderzoek naar haalbare en betaalbare mogelijkheden voor aardgasvrij wonen, werken en leven. Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken, heeft de gemeente een plan opgesteld. Dit plan heet de Transitievisie Warmte en het concept daarvan is nu klaar.

TVW basisdoel 2030

In de Transitievisie Warmte staat beleid voor de komende dertig jaar. Hierin staan de hoofdpunten waar wij mee aan de slag moeten gaan en ook de mogelijkheden die er zijn in de gemeente. Om dit inzichtelijk te maken is er gekozen om de hoofdpunten op te delen in een basisdoel en subdoelen, deze zijn ondergebracht in twee sporen. Het overzicht daarvan staat hierboven.

De komende jaren gaan we het beleid uitwerken tot concrete plannen. Deze worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Concrete plannen zullen dus niet terug te vinden zijn in dit concept.  

Transitievisie Warmte: wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen, werken en leven in Westerveld

Waarom ‘ter inzage’?

We willen iedereen de kans geven om het concept van de Transitievisie Warmte door te lezen en hierop te reageren. Met een aantal partijen en inwoners zoeken wij zelf contact met de vraag om te reageren. Zij hebben namelijk al een bijdrage geleverd aan het concept van de Transitievisie Warmte. Of ze gaven aan graag mee te willen denken over de inhoud ervan.
We verzamelen de reacties, opmerkingen en zienswijzen. Naar aanleiding hiervan passen we teksten aan, geven wij ze een plek in het uitvoeringsprogramma of nemen er kennis van. Dit verwerken we in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte.

Iedereen krijgt de kans te reageren op het concept Transitievisie Warmte

Wat gebeurt met uw reactie?

Van 19 tot 30 september 2022 ligt het concept van de Transitievisie Warmte ter inzage. In die tijd heeft u de kans om te reageren. Alle reacties worden opgenomen in een verslag. Daarin wordt ook uitgelegd hoe wij deze verwerken. Naar verwachting zal het college van Burgemeester en Wethouders op 8 november 2022 een besluit nemen over de Transitievisie Warmte. De visie kan dan ter besluitvorming naar de gemeenteraad van Westerveld.

Van 19 tot 30 september 2022 kunt u reageren

Hoe kunt u reageren?

U kunt op het hele document uw reactie geven. Wij vragen u duidelijk aan te geven over welke delen van de tekst en op welke pagina (nummer aangeven) uw opmerkingen gaan. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw antwoorden op de volgende vragen:

  • zijn de onderdelen die u had verwacht, terug te vinden in de Transitievisie Warmte?
  • zijn de beschreven sporen en subdoelen duidelijk?
  • mist u sporen en/of subdoelen?
  • zijn er onderdelen in de Transitievisie Warmte die u in het uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt wilt zien?

Publieksvriendelijke versie voor iedere inwoner van Westerveld

We willen een publieksvriendelijke versie maken van de Transitievisie Warmte. Iedere inwoner van Westerveld moet deze versie kunnen begrijpen. Om een zo goed mogelijke publieksvriendelijke versie te kunnen maken, stellen we u onderstaande vragen:

  • welke onderdelen spreken u aan uit het concept van de Transitievisie Warmte?
  • welke onderdelen spreken u niet aan?
  • hoe legt u aan uw buren en/of vrienden uit wat de Transitievisie Warmte is?
  • wat moet er volgens u in de publieksvriendelijke versie aan de orde komen?

 Wilt u reageren? U kunt uw reactie sturen naar transitievisiewarmte@gemeentewesterveld.nl

 

Wij zien uw reactie graag vóór 30 september tegemoet.
Alvast veel dank!