Vragen en antwoorden Transitievisie Warmte

Wat is de Transitievisie Warmte precies?

De Transitievisie Warmte is een plan. In deze visie staan in hoofdlijnen wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in onze gemeente. Naast de wensen en mogelijkheden kijken we ook naar een logische volgorde om aan de slag te gaan. De Transitievisie Warmte geeft een visie, een beeld. Deze visie maken we lokaal concreet met lokale plannen die we samen met inwoners en ondernemers willen gaan opstellen.

Ik heb een vragenlijst ingevuld. Wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten van deze vragenlijst?

Wij willen graag u betrekken bij de stappen die volgen uit de TVW. Met de uitkomsten van de vragenlijst krijgen wij meer inzicht in wat de wensen zijn van de inwoners. Die willen wij gebruiken om een participatietraject in te richten.

Worden de resultaten van de vragenlijst ook gedeeld, en zo ja hoe?

De resultaten van het onderzoek uit de vragenlijsten wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Westerveld op www.gemeentewesterveld.nl/TVW.

Wanneer is de Transitievisie Warmte klaar?

In 2022 willen we de Transitievisie Warmte gereed hebben. De verwachting is dat dit rond de zomer 2022 zal zijn. De Transitievisie Warmte wordt vervolgens elke 5 jaar aangepast aan nieuwe (technische) inzichten.

Hoe kan ik direct beginnen met energie besparen?

U kunt vandaag al aan de slag met de verduurzaming van uw woning. Kijk op de website van het Drents Energieloket wat de mogelijkheden zijn.

Moeten alle woningen en bedrijven aardgasvrij worden?

De komende jaren gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen. Hiermee werken we aan afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

Staat uw vraag hier niet bij?

Heeft u nog vragen over de Transitievisie Warmte die hier niet tussen staan? U kunt daarvoor contact opnemen met gemeente Westerveld via tel 14 0521 of een e-mail sturen naar info@gemeentewesterveld.nl.