Mogelijkheden om verduurzamen te financieren

Op deze pagina vindt u een overzicht van financieringsmogelijkheden voor verduurzaming. Van subsidies en regelingen voor particulieren en ondernemers tot eigenaren van monumentale panden.

SUBSIDIES

Drentse Isolatiesubsidie

Vanaf 3 oktober aanstaande stelt de provincie Drenthe een subsidie beschikbaar waarmee woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum de spouwmuur en vloer in hun woning kunnen isoleren. De subsidieregeling moet voorzien in de kosten voor spouwmuur- en vloerisolatie. Die maatregelen zijn eenvoudig uitvoerbaar en zorgen voor minder warmteverlies. Gemiddeld zijn de kosten voor deze maatregelen per woning € 2.500,--. Het is daarbij belangrijk dat de woningeigenaren dat bedrag niet eerst zelf hoeven voor te schieten. Daarom worden binnen deze regeling afspraken gemaakt over de dienstverlening: wanneer een woningeigenaar subsidie aanvraagt, wordt na de werkzaamheden het subsidiebedrag uitgekeerd aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Zo hebben woningeigenaren de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven ze niet zelf te betalen. Meer informatie: www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

  • Voor particuliere woningeigenaren is er een subsidie beschikbaar voor een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en 5 typen isolatiemaatregelen.
  • Voor zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE's, overheden en particuliere verhuurders) is er binnen de ISDE ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/isde

Btw terugvragen voor zonnepanelen (voor particulieren en ondernemers)

Heeft u zonnepanelen op uw dak of overweegt u om zonnepanelen aan te gaan schaffen? Dan kunt u waarschijnlijk btw over de kosten terugvragen. Wat u daarvoor moet doen, hangt af van uw situatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst voor particulieren of ondernemers.

Verlaagd btw-tarief isoleren van woningen

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn: glaswol, steenwol, piepschuim, (isolatie)glas en polyurethaan (PUR/PIR). Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal. Bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energie besparen in uw gebouw en appartementen of advies over energie? Dan kunt u de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanvragen. De SEEH bestaat uit 3 onderdelen waarvoor u apart subsidie kunt aanvragen. De 3 onderdelen zijn: de advieskosten van een energieadvies (eventueel met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding), de uitvoering van 2 energiebesparende isolatiemaatregelen en de advieskosten van een oplaadpuntenadvies. Meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve

Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer

Via Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) kunnen ondernemers gebruikmaken van een voucherregeling voor financiële ondersteuning voor het inhuren van kennis, onder andere op het gebied van energie en circulaire economie. Kijk op https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/ voor meer informatie.

Energie-investeringsaftrek (EIA) en andere regelingen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor ondernemers

De EIA is voor ondernemers die investeren in duurzame energietechnieken en energiezuinige bedrijfsmiddelen. De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunnen ondernemers 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor meer informatie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eia. Vanuit de RVO zijn meerdere regelingen beschikbaar voor ondernemers. Kijk op https://www.rvo.nl voor meer informatie.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor energiecoöperaties en VvE’s is er een subsidieregeling voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Deze regeling is de vervanger van de postcoderoosregeling. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen. Kijk voor meer informatie over de regeling op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleert de Rijksoverheid zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. Meer informatie is te vinden via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

 

LENINGEN


Energiebespaarlening

Het Nationaal Warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van huizen en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. Kijk voor meer informatie op https://www.energiebespaarlening.nl/drenthe/

Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk financiering

De Drentse Energie Organisatie (DEO), nu Energiefonds Drenthe, ondersteunt bedrijven en instellingen bij investeringen in energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie.

Meer informatie is te vinden via https://www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

Hypotheek

De lopende hypotheek kan mogelijk eenvoudig worden aangepast, waardoor de maandelijkse financieringskosten mogelijk gunstiger uitpakken. Het inschakelen van een erkende, gecertificeerde financieel adviseur is daarbij zeer wenselijk.

 

MONUMENTEN

Financiering en ondersteuning voor verduurzaming van monumenten

Hoe maakt u een monument toekomstbestendig? Hoe behoudt u daarbij de monumentale waarde van het gebouw? Dit vraagt om een passende aanpak, want ieder monument is anders.

  • Via https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/monumenten-en-musea is meer informatie te vinden voor monumenteigenaren.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt eigenaren van monumenten met advies en kennisontwikkeling over erfgoed en duurzaamheid. Denk aan energiebesparing en energieopwekking voor gebouwde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en wijken met bijzondere kwaliteiten. Op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid is meer informatie te vinden.
  • De RCE biedt daarnaast een subsidiemogelijkheid aan voor een verduurzamingsonderzoek voor rijksmonumenten (niet-woonhuizen). Jaarlijks kan tussen 1 oktober en 30 november subsidie aangevraagd worden. Kijk op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten voor meer informatie. (De huidige Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten vervalt op 1 oktober 2022. De staatssecretaris Cultuur en Media heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij de regeling wil verlengen. Als de Tweede Kamer hier geen bezwaar tegen heeft kunt u van 1 oktober tot en met 30 november weer subsidie aanvragen.)
  • Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt monumenteigenaren bij het financieren van onderhoud, restauratie of verduurzaming. Kijk op https://www.restauratiefonds.nl voor meer informatie.
  • Ook het Drents Monumentenfonds (lening tegen een lage rente), waarmee afhankelijk van het soort monument restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd kunnen worden, is te vinden via de site van het Nationaal Restauratiefonds.
  • De Groene Menukaart (https://www.degroenemenukaart.nl/nl) is een tool waarmee eigenaren van monumenten inzicht krijgen in de verduurzamingsmogelijkheden en de stappen die zij hiervoor moeten doorlopen.
  • Via de provincie Drenthe is voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 beschikbaar. Onder karakteristiek bezit in Drenthe wordt verstaan: monumenten en beeldbepalende panden/objecten. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie: https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@137300/subsidie-1/