Gaswinning

In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

In Westerveld is een fysieke winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy https://www.vermilionenergy.nl/ aanwezig: Noordenveldweg in Wapse. Verder is een aantal locaties rondom Westerveld waarbij het gasveld deels binnen de gemeentegrens Westerveld aanwezig is.

Locaties

Op de website www.nlog.nl vindt u veel informatie over gaswinning in Nederland, maar ook meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Westerveld:

  • Vermilion: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02).
  • Vermilion: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02).
  • Vermilion: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02).
  • Vermilion: Nijensleek, waterinjectie Bosschasteeg
  • NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK).

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl/kaart-velden. Verder is door Vermilion in 2017 een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een nieuwe boor/winlocatie op te richten aan Boergrup in Vledderveen met toepassing van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de minister het bevoegd gezag is en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) een adviserende rol hebben. De procedure hiervoor is nog niet gestart.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning, vindt plaats door middel van vergunningen/instemming die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gas wordt in en rondom Westerveld gewonnen door Vermilion en voor een klein deel door NAM.

Schade

Schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten dient gemeld te worden bij het mijnbouwbedrijf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Vermilion en NAM. Groningen kent een afzonderlijk schadeprotocol. Er wordt door de minister gewerkt aan een nieuw schadeprotocol maar deze is (april 2020) nog niet in werking. De verwachting is dat medio 2020 het landelijke schadeprotocol er ligt. Zodra hierover meer informatie is, wordt dit aangepast op deze site.

Landelijk loket Mijnbouwschade

Vanaf 1 januari 2017 is er het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het ook mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website www.landelijkloketmijnbouwschade.nl.

Actueel

Instemmingsbesluiten Eesveen en Vinkega

Op 11 juli 2018 zijn twee instemmingsbesluiten gepubliceerd van Eesveen en Vinkega. Deze publicaties en de betreffende besluiten met bijbehorende stukken zijn te zien op www.nlog.nl. Het college van Westerveld heeft samen met de gemeente Steenwijkerland beroep ingediend tegen het instemmingsbesluit Eesveen. Er is ook beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit Vinkega. De strekking van de beroepen is gericht op het niet voor handen hebben van concrete voorwaarden zoals een bouwkundige opname. Vermilion heeft bij het instemmingsbesluit voor zowel Eesveen als Vinkega door het Ministerie van EZK de voorwaarde opgelegd gekregen dat zij een bouwkundige opname moet uitvoeren. Deze opname richt zich op een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken die liggen in het invloedgebied van gaswinning. Ondanks dat deze bouwkundige opname voor het veld Wapse al is uitgevoerd door Vermilion (2018) is het college van mening dat de opname vooralsnog te vaag omschreven staat. Verder is er nog steeds geen onafhankelijk schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden. Het college heeft opnieuw aangedrongen op snelle invoering van een dergelijk schadeprotocol. Het KNMI meetnetwerk is uitgebreid met een nieuw meetstation nabij Kallenkote. Het aanbrengen van nieuwe KNMI meetstations is ook een voorwaarde voor Vermilion. In 2020 wordt het netwerk nog uitgebreid en wordt in de regio een aantal nieuwe meetstations gerealiseerd welke aangesloten wordt op het KNMI meetnetwerk.

De beroepschriften van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf rondom het winningsplan Vinkega zijn helaas ongegrond verklaard. Op 9 november 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Deze is hieronder te lezen.

https://www.raadvanstate.nl/@118343/201806980-1-a1/

Naast het beroep ten aanzien van Eesveen hebben beide colleges verzocht om de gaswinning van de tweede put in Eesveen (ESV-02) niet te laten starten. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen. Meer hierover kunt u lezen in de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96540&summary_only=&q=eesveen.

Op 1 april 2020 heeft de Raad van State alle beroepen met betrekking tot Eesveen ongegrond verklaard. Dit betekent dat de gaswinning in Eesveen doorgang kan vinden zoals in het winningsplan is aangegeven. De uitspraak kunt u lezen op de website van Raad van State.  

Instemmingsbesluit Wapse

Het college heeft beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het winningsplan (2014) voor Wapse en de omgevingsvergunning voor het ophogen van de capaciteit.  Op 9 april 2019 heeft de rechtbank Den Haag een tussenuitspraak gedaan. Het ministerie van EZK kreeg de mogelijkheid om het instemmingsbesluit te herstellen c.q. beter te motiveren. Het ministerie EZK heeft inmiddels een aangepast besluit genomen. Op 25 november 2019 heeft de rechtbank Den Haag de beroepen ongegrond verklaard zowel op het instemmingsbesluit als op de omgevingsvergunning.  De gemeente Westerveld is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Nieuw winningsplan Wapse (2019)

Vermilion heeft bij het Ministerie van EZK een nieuw winningsplan (2018-2019) ingediend voor Wapse. Na een aantal jaren hier gas te hebben gewonnen, is gebleken dat het te produceren volume groter is dan eerst werd aangenomen. Daarom is een volledig geactualiseerd winningsplan ingediend welke hier op ingaat en de effecten er van. De Mijnbouwwet schrijft bij winningsplannen voor dat voordat de Minister een ontwerpbesluit neemt, eerst andere overheden (provincie, gemeente en waterschap) kunnen adviseren. Na deze adviesronde stelt de Minister een ontwerpbesluit op. Dit ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen in mei/juni 2019. Het ministerie van EZK heeft een definitief instemmingsbesluit genomen. De gemeente heeft beroep ingesteld bij de Raad van State.

Waterinjectielocatie, Bosschasteeg, Nijensleek

Aan Bosschasteeg (nabij nr. 14) injecteert Vermilion sinds 2010 productiewater in de diepe ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder op mijnbouwactiviteiten waaronder ook eventuele onderhoudswerkzaamheden. Vermilion heeft in februari 2019 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden hielden grofweg in dat een deel van de bebuizing vervangen is. De omgeving is door Vermilion op de hoogte gesteld. Vermilion had voor deze werkzaamheden bij het Ministerie van EZK een milieumelding vanuit het Besluit algemene regels milieu mijnbouw ingediend. De kennisgeving betreffende de melding is gepubliceerd. Tegen een milieumelding stond geen bezwaar en/of beroep open. De werkzaamheden zijn gecontroleerd door SodM.

Meer informatie

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via www.rijksoverheid.nl/contact. Voor informatie over mogelijke trillingen en bevingen kunt u terecht op de site van het KNMI. https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen

Uiteraard kunt u voor vragen ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of via info@gemeentewesterveld.nl