Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

Boeren, tuinders en loonwerkers hebben bijvoorbeeld een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten daarvoor een opleiding volgen en examen doen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De gezondheidsraad heeft zich gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek heeft geleid tot het advies om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Dit blootstellingsonderzoek is inmiddels uitgevoerd.
U kunt de resultaten van het verkennend gezondheidsonderzoek en het blootstellingsonderzoek van het RIVM vinden op: https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/

Meldpunten gewasbeschermingsmiddelen

Gaat uw melding over: