Gaswinning

In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

In Westerveld is een fysieke winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy aanwezig: Noordenveldweg in Wapse. Verder is een aantal locaties rondom Westerveld waarbij het gasveld deels binnen de gemeentegrens Westerveld aanwezig is.

Locaties

Op www.nlog.nl vindt u veel informatie over gaswinning in Nederland. Ook kunt u hier meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Westerveld:

  • Vermilion Energy: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02);
  • Vermilion Energy: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02);
  • Vermilion Energy: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02);
  • Vermilion Energy: Vledderveen: nieuw op te richten winlocatie nabij Boergrup/PW Janssenlaan (gasveld VDW) (2021)
  • Vermilion Energy: Wapse: uitbreiding gaswinning Wapse met velden Smitstede, De Bree en Leemdijk (LDS) (2021)
  • Vermilion Energy: Nijensleek, waterinjectie Bosschasteeg;
  • NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK).

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl. Verder is door Vermilion in 2017 een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een nieuwe boor/winlocatie op te richten aan Boergrup in Vledderveen met toepassing van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de minister het bevoegd gezag is en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) een adviserende rol hebben. De procedure hiervoor is inmiddels (2021) gestart.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning, vindt plaats door middel van vergunningen/instemming die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gas wordt in en rondom Westerveld gewonnen door Vermilion Energy en voor een klein deel door NAM.

Schade

Sinds 1 juli 2020 is de Commissie Mijnbouwschade gestart. Hier kunnen particulieren een melding doen van schade als gevolg van gas- of oliewinning uit kleine velden. Hiermee is het mijnbouwbedrijf uit de schadeafhandeling gehaald. Deze Commissie bestaat naast het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG, voorheen TCMG), dat zich richt op schade door het Groningenveld. Uitgangspunt is dat de Commissie de schademelder in het schadeafhandelingsproces ontlast. Daarnaast heeft de Commissie Mijnbouwschade de adviesfunctie van het Landelijk Loket Mijnbouwschade overgenomen. De Commissie Mijnbouwschade is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat. RVO is hier als uitvoeringsorganisatie bij betrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.commissiemijnbouwschade.nl

Hieronder een toelichting op de diverse winlocaties en plannen

Instemmingsbesluiten Eesveen en Vinkega

Op 11 juli 2018 zijn twee instemmingsbesluiten gepubliceerd van Eesveen en Vinkega. Deze publicaties en de betreffende besluiten met bijbehorende stukken zijn te zien op www.nlog.nl. Het college van Westerveld heeft samen met de gemeente Steenwijkerland beroep ingediend tegen het instemmingsbesluit Eesveen. Er is ook beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit Vinkega. De strekking van de beroepen is gericht op het niet voor handen hebben van concrete voorwaarden zoals een bouwkundige opname. Vermilion heeft bij het instemmingsbesluit voor zowel Eesveen als Vinkega door het Ministerie van EZK de voorwaarde opgelegd gekregen dat zij een bouwkundige opname moet uitvoeren. Deze opname richt zich op een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken die liggen in het invloedgebied van gaswinning. Ondanks dat deze bouwkundige opname voor het veld Wapse al is uitgevoerd door Vermilion (2018) is het college van mening dat de opname vooralsnog te vaag omschreven staat. Verder is er nog steeds geen onafhankelijk schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden. Het college heeft opnieuw aangedrongen op snelle invoering van een dergelijk schadeprotocol. Het KNMI meetnetwerk is uitgebreid met een nieuw meetstation nabij Kallenkote. Het aanbrengen van nieuwe KNMI meetstations is ook een voorwaarde voor Vermilion. In 2020 wordt het netwerk nog uitgebreid en wordt in de regio een aantal nieuwe meetstations gerealiseerd welke aangesloten wordt op het KNMI meetnetwerk.

De beroepschriften van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf rondom het winningsplan Vinkega zijn helaas ongegrond verklaard. Op 9 november 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Voor Vinkega loopt nog een aanpassing van het winningsplan. De procedure hiervoor wordt gevolgd door het Ministerie van EZK. Zodra in deze procedure een besluit genomen wordt, wordt deze uiteraard aangekondigd en gepubliceerd. Indien mogelijk wordt dit voorafgegaan door een informatiemarkt of een andere informatievoorziening. Als zich dat voordoet dan publiceert EZK dit o.a. in het huis-aan-huisblad.

Naast het beroep ten aanzien van Eesveen hebben beide colleges verzocht om de gaswinning van de tweede put in Eesveen (ESV-02) niet te laten starten. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen.

Op 1 april 2020 heeft de Raad van State alle beroepen met betrekking tot Eesveen ongegrond verklaard. Dit betekent dat de gaswinning in Eesveen doorgang kan vinden zoals in het winningsplan is aangegeven. De uitspraak kunt u lezen op de website van Raad van State.  

Instemmingsbesluit Wapse

Het college heeft beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het winningsplan (2014) voor Wapse en de omgevingsvergunning voor het ophogen van de capaciteit.  Op 9 april 2019 heeft de rechtbank Den Haag een tussenuitspraak (PDF - 1,2 MB) gedaan. Het ministerie van EZK kreeg de mogelijkheid om het instemmingsbesluit te herstellen c.q. beter te motiveren. Het ministerie EZK heeft inmiddels een aangepast besluit genomen. Op 25 november 2019 heeft de rechtbank Den Haag de beroepen ongegrond verklaard zowel op het instemmingsbesluit als op de omgevingsvergunning.  De gemeente Westerveld is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Deze beroepszaak is samengevoegd met het nieuwe winningsplan voor Wapse 2019, zie hieronder.

Winningsplan Wapse (2019)

Vermilion heeft bij het Ministerie van EZK een nieuw winningsplan (2018-2019) ingediend voor Wapse. Na een aantal jaren hier gas te hebben gewonnen, is gebleken dat het te produceren volume groter is dan eerst werd aangenomen. Daarom is een volledig geactualiseerd winningsplan ingediend welke hier op ingaat en de effecten er van. De Mijnbouwwet schrijft bij winningsplannen voor dat voordat de Minister een ontwerpbesluit neemt, eerst andere overheden (provincie, gemeente en waterschap) kunnen adviseren. Na deze adviesronde stelt de Minister een ontwerpbesluit op. Dit ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen in mei/juni 2019. Het ministerie van EZK heeft een definitief instemmingsbesluit genomen. De gemeente heeft beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 18 augustus 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat Vermilion door kan gaan met de winning Wapse. De uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State of via de link naar uitspraken van de Raad van State.

Nieuwe winlocatie Vledderveen-Noordwolde-Wilhelminaoord (VDW-A en VDW-B) (2021-2022-2023)

Vermilion wil in de nabijheid van de dorpen Noordwolde (zuidzijde), Wilhelminaoord (oostzijde) en Vledderveen (westzijde) een tweetal velden aanboren en winnen. Deze velden worden VDW-A en VDW-B genoemd. Om deze velden aan te kunnen boren, moet een nieuwe locatie worden opgericht. Het eventueel te winnen gas zal dan via een nieuw aan te leggen transportleiding doorgevoerd worden naar een bestaande leiding in dit gebied. De procedure voor dit plan wordt de rijkscoördinatieprocedure (RCR) genoemd. Dit betekent dat het ministerie het bevoegd gezag is en de meeste instemmingen en vergunning verleent.  Deze RCR wordt wettelijk voorgeschreven als een veld of een deel daarvan valt binnen de grenzen van een Natura 2000 gebied. Het te winnen gebied valt deels binnen het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold. De RCR is inmiddels gestart. Vanaf 25 augustus 2021 tot en met 5 oktober 2021 heeft het ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen: www.rvo.nl/gaswinning-vdw. .  Hierna volgt de verdere procedure waarbij de voorgestelde locaties worden onderzocht in het kader van de nog op te stellen milieu-effectrapportage. Uiteindelijk zal de procedure uitmonden in een instemmingsbesluit en de nodige omgevingsvergunningen e eventueel een nieuw bestemmingsplan voor de locatie. Dit wordt allemaal opgenomen in de rijkscoördinatieregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Ook op de website van Vermilion is de nodige informatie te vinden: www.vermilionenergy.com.

Stand van zaken maart 2023

In juni 2022 is een Milieueffectrapportage en de impactanalyse opgesteld en gepubliceerd. Hierin is een aantal locaties voor de boor- en winlocatie onderzocht en voorzien van een analyse. Naar aanleiding van zienswijzen wordt een aantal locaties nader onderzocht. De verwachting is dat in april 2023 een aanvulling wordt gepubliceerd. Wanneer een definitief besluit genomen wordt, is nog niet bekend. Mocht er een locatie gekozen worden, dan zullen hiervoor de nodige vergunningen en instemming nog verleend moeten gaan worden.

Winningsplan Leemdijk-Smitstede en De Bree (LDS): gestart  november 2022 met doorloop naar 2023

Vermilion heeft instemming op het winningsplan en omgevingsvergunningen van de minister van EZK voor het nieuwe winningsplan genaamd LDS. Het gaat in dit winninsplan om drie kleine gasvelden die vanaf de bestaande locatie Wapse aan Noordenveldweg kunnen worden aangeboord. De procedure hiervoor is zover dat de benodigde vergunningen en instemming zijn verleend. Voor zover bekend loopt er een beroepsprocedure. De gemeente heeft geen beroep ingesteld. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben wel advies uitgebracht op het winningsplan.

Het gaat bij de omgevingsvergunningen over het maken van boorgaten en het in werking hebben van de winlocatie waar vanaf LDS gewonnen kan worden. 

Begin november 2022 is gestart met het opbouwen van de boortoren. De boorwerkzaamheden hebben plaats gevonden vanaf half november 2022 tot en met half februari 2023. Vanaf maart 2023 worden de putten aangesloten waardoor vanaf april 2023 gestart wordt met testen en produceren. De directe omgeving wordt door middel van een brief op de hoogte gesteld door Vermilion, zie ook onderstaand bericht. 

Twee boringen vanaf de Wapse locatie afgerond

Meer informatie over het instemmingsbesluit en de vergunningen kunt u vinden op: https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/335bdc57-d51c-4080-97dc-f62789f2684e/lds.

Toezicht en handhaving ligt bij SodM. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Vermilion.

Waterinjectielocatie, Bosschasteeg, Nijensleek

Aan Bosschasteeg (nabij nr. 14) injecteert Vermilion sinds 2010 productiewater in de diepe ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder op mijnbouwactiviteiten waaronder ook eventuele onderhoudswerkzaamheden. BIj onderhoudswerkzaamheden wordt de omgeving op de hoogte gesteld door Vermilion. Vermilion dien indien voorgeschreven voor (onderhouds)werkzaamheden bij het Ministerie van EZK een milieumelding in zoals voorgeschreven in het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. De kennisgeving van de melding wordt gepubliceerd. Tegen een milieumelding staat geen bezwaar en/of beroep open.

Meer informatie

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl of de website www.mijnbouwvergunningen.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat of Vermilion www.vermilionenergy.nl. Voor informatie over mogelijke trillingen en bevingen kunt u terecht op de website van het KNMI. Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u terecht bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

U kunt voor algemene vragen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.