Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen. Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Informatie over programma duurzame bollenteelt Drenthe

  Van 2021 tot en met 2023 is de gemeente Westerveld één van de landelijke proefgebieden om stappen te zetten richting een duurzame bollenteelt.

 • Informatie over lelieteelt

  Antwoorden op vragen over wat lelieteelt inhoudt en een jaarkalender van de werkzaamheden per maand.

 • Regionaal Onderzoek Lelieteelt

  In 2020 is er door de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) onderzoek gedaan naar resistente leliesoorten. Dit onderzoek werd gefinancierd door de donateurs van stichting ROL, het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB) en door de gemeente Westerveld. Uit het onderzoek blijkt dat door te kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

 • Gesprekstafels van de Commissaris van de Koning

  Op dit moment vinden er naast de pilot duurzame bollenteelt gesprekken plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koning Drenthe mevrouw J. Klijnsma.

 • Meldpunten gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • 'Nabuurschap' bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  pdf, 1MB

  Handreiking Nabuurschap bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; praktische handvatten voor
  telers, inwoners en overheden.

 • Overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Op maandag 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

 • Rapport 'Uitgesproken'

  Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO).

 • Praktijkproef akkerranden

  In 2020 heeft Agrarische Natuur Drenthe (AND) een praktijkproef in de gemeente Westerveld uitgevoerd, in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en gemeente Westerveld. De hoofdvraag in deze praktijkproef was: "Kun je door perceelinrichting de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via drift en uitspoeling verminderen?"