Reconstructie wegen Dwingeloo

Afgelopen voorjaar is samen met de inwoners en ondernemers uit Dwingeloo een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Dwingeloo.

Het gaat om de volgende wegen:

  • de Heuvelenweg;
  • de Poolweg;
  • de Batingheweg.

De ontwerpen zijn inmiddels definitief en zijn hieronder te downloaden.

Ontwerptekening Principeprofielen
Ontwerptekening Heuvelenweg-Batingheweg
Ontwerptekening Heuvelenweg-Poolweg
Ontwerptekening Heuvelenweg
Ontwerptekening groenstrook Entinghehof – Brugesakker

Aandachtspunten ontwerp

Uit de inloopbijeenkomst die is georganiseerd, zijn veel ideeën, tips en wensen naar voren gekomen. Hieronder lichten wij een aantal ontwerpkeuzes toe:

Verwijderen van bestaande bomen

Er is een onderzoek uitgevoerd naar alle bestaande bomen binnen het projectgebied. De bomen met een slechte conditie worden gekapt. Bomen worden voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden -waar nodig- gesnoeid.

Meer parkeerplaatsen realiseren

Tegenover de winkels aan de noordzijde van de Heuvelenweg worden vier extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Binnen het ontwerp is er geen mogelijkheid om, conform de richtlijnen, meer parkeerplaatsen te realiseren. Binnen een straal van ca.100m is een parkeerplaats aanwezig voor langparkeren.

Maatregelen toepassen tegen het parkeren op de rijbaan

Naast de extra toegevoegde parkeerplaatsen zijn er geen maatregelen doorgevoerd in het ontwerp die het parkeren op de rijbaan tegengaan. Parkeren op de rijbaan binnen de 30 km zones is toegestaan. De verwachting is dat het verkeer zich aanpast aan de nieuwe inrichting.

Aansluiting Batingheweg- Kerkpad veiliger te maken

Er is gekeken of de situatie geoptimaliseerd kan worden. We hebben verschillende alternatieven ontworpen en afgewogen. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de bestaande situatie van de Batingheweg. Daar waar mogelijk laten we de aansluiting van het kerkpad haaks aansluiten op de Batingheweg en zullen er paaltjes in de berm worden gezet.

Definitief ontwerp

Tijdens de inloopbijeenkomst werd duidelijk dat er geen grote wijzigingen nodig zijn in de concepttekeningen. De tekeningen zijn met het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen definitief gemaakt.

Vervolg

De verwachting is dat in november 2019 de werkzaamheden starten. Zodra de exacte uitvoeringsdata en fasering bekend zijn, of wanneer er belangrijke informatie bekend is, worden de belanghebbenden weer op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.