Leerplicht

Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

Leerplicht, Kwalificatieplicht en Schoolverlaten

Het is belangrijk dat alle jongeren in Nederland goed worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de overheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Tijdens de Leerplicht en de Kwalificatieplicht zijn jongeren verplicht te leren. Vanaf zestien jaar mag werken in combinatie met een opleiding ook.

Leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten naar school. Hoewel bijna alle kinderen vanaf vier jaar naar een basisschool gaan, geldt de wettelijke leerplicht vanaf vijf jaar.

De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt. Daarna volgt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je (nog) geen diploma, dan ben je verplicht een diploma te halen. Dat heet de  kwalificatieplicht. Hiermee wordt  de leerplicht verlengd tot de dag waarop iemand een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of minimaal MBO niveau 2-diploma.

De partiële leerplicht is vervallen, maar dit betekent niet dat een jongere 5 dagen per week naar school moet. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO (BBL-traject).

Voortijdig schoolverlaten (RMC)

Verlaat je de school zonder startkwalificatie en ben je jonger dan 23 jaar, dan word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater.  Zonder diploma maken jongeren minder kans op werk en hebben daardoor minder vooruitzichten in de maatschappij.  Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) registreert voortijdige schoolverlaters en informeert,  adviseert en begeleidt jongeren naar een opleiding, werk of ander traject.

Verlof en verzuim

Voor het aanvragen en toekennen van bijzonder verlof zijn er vrij strakke richtlijnen. Ook vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om is in principe uitgesloten; alleen het beroep van de ouders kan een uitzondering rechtvaardigen. Met vragen en verzoeken kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van de school. Leerplicht betreft zorgverzuim en luxe verzuim. 

Meer informatie

Voor informatie over leerplicht en kwalificatieplicht kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521 of via info@gemeentewesterveld.nl

Het Bureau Recht Op Leren in Hoogeveen voert de RMC-wetgeving uit voor  vier gemeenten. Trajectbegeleiders van de RMC begeleiden jongeren die vroegtijdig school (dreigen te) verlaten. Het bureau recht op leren is te bereiken via telefoonnummer 14 0528 via leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl.

Algemene Informatie vindt u ook op www.ingrado.nl.