Gemeentelijke monumenten

De gemeente Westerveld beschikt over een gemeentelijk monumentenregister.

Stimulering verduurzaming gemeentelijke monumenten

De Gemeente Westerveld heeft een subsidieregeling “éénmalige stimulans verduurzaming monumenten” ingesteld. Deze regeling is ingesteld om eigenaren van een vrijwillig gemeentelijk monument die in gebruik is als woonhuis, of een verblijfs-/groepsfunctie heeft zonder commercieel gebruik, éénmalig financieel te ondersteunen met een subsidie. Op deze pagina kunt nu informatie vinden over de regeling en de voorwaarden waarop een subsidie kan worden aangevraagd. Van toepassing zijn de voorwaarden welke op 30 oktober 2018 door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld zijn vastgesteld in de uitvoeringsregel 'Eenmalige stimulans verduurzaming monumenten'.\

Doelgroep/reikwijdte

Monumenten opgenomen op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst met een woonhuisbestemming of verblijfsbestemming; zijnde niet commercieel in gebruik, waarvoor een een DUMO (light-) advies is opgesteld door de Monumentenwacht.

Activiteiten die in aanmerkingen kunnen komen voor een bijdrage

Werkzaamheden die in een door de Monumentenwacht opgestelde DUMO-(light) advies (Duurzaamheid Monumentenzorg) zijn aangeraden om energieverbruik binnen het monument te beperken.

Criteria en beoordeling aanvraag

Voor een bijdrage kan in aanmerking worden gekomen wanneer wordt voldaan aan de onderstaande criteria:
inhoudelijke criteria

 • de activiteiten zijn eenmalig;
 • het betrokken monument is niet commercieel in gebruik;
 • de activiteiten zijn gericht op de verduurzaming van Monumenten opgenomen op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst met een woonhuisbestemming of verblijfs bestemming;
 • uitgangspunt zijn werkzaamheden gebaseerd op de adviezen uit het door de gemeente Westerveld in 2015 aangeboden DUMO light advies, of op een later op eigen rekening van aanvrager door de Monumentenwacht Drenthe opgesteld DUMO( light) advies;
 • de werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 maart 2019 zijn voltooid;
 • de aanvraag is voorzien van (een) gespecificeerde offerte(s) en een DUMO (light) advies;
 • de aanvraag door de gemeente is ontvangen vóór 1 februari 2019.

Prioriteiten binnen bijdrageverdeling

 • prioriteit wordt gegeven aan eigenaren die gebruik hebben gemaakt van het door de gemeente aangeboden DUMO light onderzoek in 2015/16;
 • in tweede lijn eigenaren die op eigen gelegenheid een door de Monumentenwacht Drenthe uitgevoerd DUMO onderzoek kunnen overleggen. Binnen deze laatste doelgroep is de volgorde van binnenkomst leidend.
 • aanvragen kunnen digitaal en schriftelijk worden gedaan vanaf 30 november 2018 tot uiterlijk 1 februari 2019 via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier op de website van de gemeente Westerveld of het papieren aanvraagformulier die bij de publieksbalie in het gemeentehuis afgehaald kan worden.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,00. Is het subsidieplafond bereikt, dient een aanvraag voor een bijdrage te worden afgewezen.

Maximaal bedrag

Eénmalig € 2.500 per monument.

Uitbetaling

 • de bijdrage wordt uitbetaald op een Nederlands IBAN bankrekeningnummer van de aanvrager;
 • er door de gemeente Westerveld controle is uitgevoerd op de uitgevoerde werkzaamheden;
 • er door de aanvrager een financiële eindverantwoording heeft plaatsgevonden met officiële nota’s van materialen en materieel.

Vrijwillige monumentenlijst

Binnen de gemeente Westerveld kenden we al rijksmonumenten en provinciale monumenten. Een gemeentelijke monumentenlijst is niet bijzonder en komt landelijk wel meer voor. Wel bijzonder is, dat de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Westerveld op basis van vrijwillige medewerking van de betrokken monumentenbewoners en -eigenaren is opgesteld. Het is de eerste keer in Nederland dat een officiële monumentenlijst op vrijwillige basis wordt samengesteld.Dat is op zich niet bijzonder; wel bijzonder is dat deze gemeentelijke lijst geheel op vrijwillige deelname van de betrokken eigenaren en bewoners is gebaseerd.

In de zomer van 2013 zijn ruim 130 bijzondere objecten en gebouwen door erfgoedspecialisten van Het Oversticht in Zwolle bezocht. Daaruit is een groslijst ontstaan van 64 panden en objecten, die bijzonder genoeg zouden zijn om in aanmerking te komen voor de status van 'vrijwillig gemeentelijk monument'. Alle betrokken eigenaren en bewoners zijn vervolgens door de gemeente aangeschreven om tijdens een druk bezochte bewonersinformatieavond mee te praten over het initiatief om tot een volwaardige, vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst te komen. Aan de hand van de op deze avond verzamelde informatie zijn vervolgens 57 panden en objecten opgenomen op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst.

Deze lijst is in december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld. Om het vrijwillige karakter van deelname door eigenaren en bewoners te benadrukken, is de gemeentelijke erfgoedverordening eveneens aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. De oude erfgoedverordening voorzag namelijk niet in een 'vrijwillige' monumentenlijst.

De vrijwillige monumentenlijst van de gemeente Westerveld is niet 'statisch'. Dat betekent, dat de lijst meebeweegt met vragen en verwachtingen van het publiek. Eén keer per jaar is er een zogenaamd 'ijkmoment' opgenomen waarop de lijst kan worden bijgewerkt. Er kunnen bijvoorbeeld panden of objecten van de lijst afvallen en, als hier aanleiding voor bestaat, ook worden toegevoegd.

Pand laten opnemen of verwijderen

Denkt u dat u in het bezit bent van een potentieel gemeentelijk monument? Dan kunt u contact opnemen met het bureau monumentenzorg van de gemeente Westerveld. Stelt u opname op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst niet langer op prijs? Dan volstaat een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van uw contact- en adresgegevens met het verzoek om het pand uit het gemeentelijke monumentenregister te verwijderen. Vanaf dat moment zijn eventuele voordelen of acties bedoeld in het voordeel van eigenaren en bewoners voor u echter ook niet meer van toepassing en kan mogelijk ook het verplichte energielabel weer van toepassing zijn.

Wat betekent de opname van uw pand of object voor u?

De 'vrijwillige' status impliceert dat zaken, waarvoor u normaal gesproken geen vergunning nodig hebt, ook na opname op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst niet mag veranderen. Wel zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij voorkomende aanvragen voor een omgevingsvergunning kijken of er eventueel cultuurhistorische waarden in de knel komen.

Door de opname van uw pand of object op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst, vervalt voor u de verplichting voor het energielabel.