Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Verzoek indienen

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Waarborgsom

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Meenemen

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
  3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Meer informatie

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Bureau verkiezingen
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever.

Diever, 7 november 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld.

H. Jager