Informatie voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de verkiezingen in 2018 voor de gemeenteraad van Westerveld, moet u de volgende stappen doorlopen.

1. Registratie naamsaanduiding

Politieke groeperingen (partijen) die in Westerveld onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2017 bij de gemeente Westerveld laten registreren (Kieswet artikel G3).

Bij het registratieverzoek dienen te worden gevoegd:

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd en waarin is opgenomen dat de groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid.
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als bewijs dat de naam van de vereniging aldaar is gedeponeerd.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat een bedrag van € 112,50 is overgemaakt op IBAN NL27BNGH0285079085 van de gemeente Westerveld o.v.v. registratie politieke groepering en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom voor de registratie wordt terugbetaald als u bij de komende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.
 • Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst.

Partijen die al gemeentelijk zijn geregistreerd in Westerveld en de partijen die al voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten zijn geregistreerd hoeven zich niet opnieuw te laten registreren.

2. Aanmaken kandidatenlijst in OSV

Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) gebruiken. OSV programma 1 is eind december als download beschikbaar op de site van de Kiesraad: www.kiesraad.nl.

Verkiezingsdefinitie

In OSV Programma 1 kunnen politieke partijen verkiezingsgegevens invoeren, zoals de relevante data en aanduidingen. Gemeenten kunnen partijen desgewenst een verkiezingsdefinitiebestand verstrekken met alle benodigde gegevens. Hiervoor moeten partijen contact opnemen met het bureau verkiezingen op het gemeentehuis in Diever.

Aanmaken formulieren

Met programma 1 van OSV kunnen politieke partijen de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

Wie mag op de kandidatenlijst?

Bij een gemeenteraadsverkiezing mogen op een lijst de namen van 50 kandidaten voorkomen. De volgorde wordt door de politieke groepering bepaald.

Kandidaten moeten, om benoemd te kunnen worden, 18 jaar of ouder zijn, wonen in de gemeente waarvoor de verkiezing plaatsvindt en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Ook niet EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven, kunnen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont, onder andere om hun eventuele benoeming aan te nemen.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP) U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

3. Ondersteuningsverklaringen

Een politieke groepering die bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geen zetel heeft behaald, moet 10 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Westerveldse kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 22 januari t/m 5 februari 2018 afleggen aan de publieksbalie op het gemeentehuis in Diever. De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV.

Wie zijn nu precies Westerveldse kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Kiesgerechtigd is iedereen die:

 • op de dag van kandidaatstelling woonachtig is in de gemeente Westerveld;
 • op de dag van de stemming tenminste 18 jaar zijn;
 • Nederlandse nationaliteit hebben of
 • EU- onderdanen zijn;
 • Voor vreemdelingen van buiten de EU geldt tevens dat zij op de dag van kandidaatstelling, 5 jaar als inwoner staan ingeschreven en tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijven.

4. Waarborgsom kandidaatstelling in januari

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14).

Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,00 heeft overgemaakt op IBAN NL27BNGH0285079085 t.n.v. Gemeente Westerveld o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd en uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

5. Voorinlevering in januari

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2018 al een afspraak maken bij Bureau Verkiezingen om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan op deze drukke dag.

6. Kandidaatstelling op 5 februari

Op maandag 5 februari 2018 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een Westerveldse kiezer bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen op het gemeentehuis Diever. Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 5 februari 2018 inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1);
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt;
 • of: H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert;
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9);
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten; (voor- en achterzijde houderpagina kopiëren van Nederlands paspoort en ID kaart omdat BSN op achterzijde staat en meegeleverd moet worden).
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar.

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Westerveld wonen, dat zij bij benoeming in Westerveld gaan wonen;
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen;

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14);
 • 10 ondersteuningsverklaringen (H4).   

Op dinsdag 6 februari om 16 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van burgemeester Jager een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 9 februari

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 15.00 uur op het gemeentehuis in Diever.

7. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 9 februari

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentehuis in Diever over:

 • de geldigheid van de lijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de lijstaanduiding
 • Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waaraan één of meer zetels zijn toegekend. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan 2 partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

8. Verkiezingsdag woensdag 21 maart 2018

U mag op deze dag overal in de gemeente campagne voeren, maar niet in de stembureaus.

9. Definitieve uitslag vrijdag 23 maart

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis in Diever. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

10. Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau Westerveld. Deze brief wordt na 23 maart uitgereikt. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij bureau Verkiezingen.

De oude raad vergadert op dinsdag 27 maart. Tijdens deze vergadering stelt de oude raad de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezing vast en zal het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvinden.en beslist de raad op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad.

Op donderdag 29 maart zullen de benoemden worden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0521.