Fietsnota 'Het is mooi fietsen in Westerveld'

De fietsnota van de gemeente Westerveld is tot stand gekomen vanuit de behoefte aan een integrale visie op het onderwerp ‘fietsen’. Het biedt ons de mogelijkheid weloverwogen keuzes te maken en te investeren in het verbeteren van de fietservaring in de breedste zin van het woord. Veiligheid heeft hierbij de hoogste prioriteit, en we streven ernaar om het fietsen zowel voor toeristen als lokale inwoners nog aantrekkelijker te maken. Voor de ontwikkeling van deze fietsnota zijn diverse partijen betrokken geweest en zijn er uitgebreide onderzoeken uitgevoerd.

Diverse partijen betrokken

Er zijn gesprekken gevoerd met de raad van Westerveld, terreinbeheerders, organisaties en belangenverenigingen. Het doel was om inzicht te krijgen in hun perspectieven op het huidige fietsnetwerk, wensen te inventariseren en prioriteiten te stellen. Opmerkelijk genoeg bleek dat de uitkomsten van deze diverse gesprekken vrijwel identiek waren. Het verbeteren van het onderhoud kwam consequent naar voren als een cruciaal thema, waarbij vaak de nadruk werd gelegd op de relatie met de verkeersveiligheid.

Analyse fietsnetwerk

Adviesbureau Roelofs analyseerde het fietsnetwerk met vrijliggende fietspaden van Westerveld, dat een indrukwekkende lengte van 265 km beslaat. Alle fietspaden zijn beoordeeld op onderhoudsstaat, bermkwaliteit en eventueel overhangend groen. De uitkomst van het onderzoek toont aan dat 60% van de paden een goede beoordeling
krijgt, terwijl 30% als matig wordt beoordeeld en 10% als slecht. De uitkomst kwam niet als een verrassing, aangezien beperkte budgetten in voorgaande jaren en herhaalde bezuinigingsrondes hebben geleid tot een verslechtering van de onderhoudsstaat van een aantal fietspaden in Westerveld.

Twee enquêtes uitgevoerd

Inwoners en toeristische ondernemers zijn gevraagd naar hun fietservaring in Westerveld. Het onderhoud van de fietspaden kwam opnieuw als een duidelijk verbeterpunt naar voren. Gemiddeld beoordeelden inwoners het fietsen in Westerveld met een 6,5, waarbij de kwaliteit van de paden als onvoldoende werd ervaren. In een onderzoek van de ANWB kreeg het fietsen in Drenthe gemiddeld een 8,5, wat betekent dat Westerveld hier twee volle punten onder scoort. Dit verschil wordt met name toegeschreven aan de onderhoudsstaat van de fietspaden, terwijl comfort op de fietspaden juist wordt beschouwd als één van de voornaamste factoren voor een plezierige fietstocht. Ondernemers benoemden specifiek het belang van onderhoud, schadeherstel, verbetering van het comfort op fietspaden en het verbreden van fietspaden als prioriteiten.

Kwaliteitsimpuls van fietspaden nodig

De conclusie uit voorgaande is dat het cruciaal is dat we ons eerst focussen op beheer en onderhoud van de fietspaden. Daarom legt deze fietsnota de prioriteit op het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het beheer en onderhoud van de fietspaden: een ware kwaliteitsimpuls. Deze stap is essentieel om de veiligheid van fietsgebruikers in de gemeente Westerveld te waarborgen, het risico op ongevallen en valpartijen te minimaliseren, en aansprakelijkheidsstellingen en claims te voorkomen.

Focus op beheer en onderhoud

Om aanzienlijke verbeteringen in de kwaliteit van de fietspaden te realiseren, is het noodzakelijk om fietspaden die momenteel als 'matig' en 'slecht' worden beoordeeld aan te pakken. Het niet aanpakken van de 'matige' fietspaden kan op de langere termijn leiden tot een grotere achterstand in onderhoud, wat gepaard gaat met nog hogere
kosten. 

Het verbeteren van de fietservaring vereist een kwaliteitsimpuls door eerst te zorgen voor goed onderhoud. Waar mogelijk maken we gebruik van beton voor de fietspaden (comfortabel en onderhoudsvrij) en/of verbreden we bestaande paden. Het is van cruciaal belang om afspraken te maken met andere grondeigenaren over het beheer
en onderhoud, maar dit lijkt alleen haalbaar te zijn op regionaal niveau. Waar mogelijk gaan we inzetten op co-financiering door de provincie Drenthe.

Lees de Fietsnota van de gemeente Westerveld (PDF - 3 MB)