Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de aankoop van Park Hesselte.

Aankoop park

 • Hoe komt de gemeente aan dit park?
  Het park kwam in beeld door gesprekken in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Vanuit dit provinciale project is de gemeente in gesprek met parkeigenaren over de toekomst van de parken. Het belang van de gemeente is om de recreatiesector gezond te houden. In overleg met de parkeigenaren en eigenaren van vakantiewoningen, kan overgegaan worden tot vitaliseren, excelleren of het transformeren naar een park met een permanente woonbestemming, zoals in het geval van recreatiecentrum Hesselte. 
 • Voor welk bedrag heeft de gemeente het park aangekocht?
  In totaal heeft de gemeente 3 miljoen gereserveerd voor dit project. Het bedrag is bestemd voor de aankoop van het vastgoed en de grond en de bouw van circa 10 flexwoningen (het vastgoed is exclusief het recreatiegebouw en woning huidige eigenaar). 
 • Heeft de raad al ingestemd met het voorstel?
  Het college van B&W heeft besloten tot koop over te gaan. De raad heeft haar definitieve goedkeuring gegeven voor het benodigde investeringsbudget. 

Toekomst park

 • Zijn er al duidelijke plannen wat er met het park gebeurt?
  De flexwoningen willen we op korte termijn realiseren. Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken, zoals voor mensen die door hun privé situatie op zoek zijn naar een woning, maar ook voor statushouders. Op lange termijn willen we op het terrein woningen realiseren in samenspraak met betrokkenen en de omgeving. Voor deze woningen is er geen specifieke doelgroep in acht genomen. 
 • Kan het park ook tijdelijk ingezet worden voor de opvang van Oekraïners of asielzoekers?
  Nee, dat is niet de bedoeling. De insteek op de korte en de lange termijn is echt woningbouw.
 • Wat betekent dit voor omwonenden?
  Dat er duidelijkheid komt over wat er in de toekomst met dit park gaat gebeuren. En dat er een kwalitatief goed woonplan wordt gerealiseerd. 
 • Welke parken kent de gemeente die wel een recreatiepark blijven?
  Binnen de gemeente kennen wij 64 vakantieparken, met Hesselte mee gerekend. Er zijn op dit moment dus ook nog genoeg parken die de recreatieve bestemming houden. 
 • Heeft de gemeente nog andere plannen om andere parken te kopen?
  Op dit moment heeft de gemeente geen andere gesprekken voor het kopen van een park.
 • Kunnen mensen uit Havelte ook ideeën inbrengen voor de toekomstige bouw op het park?
  In het kader van participatie, zijn wij voorstanders dat er mee gedacht wordt voor de toekomstvisie van het park.

Bewoners en recreanten

 • Waarom hoorden de eigenaren en parkgebruikers pas in november over de aankoop?
  Dit was het eerste moment dat wij naar buiten konden treden over de verkoop, omdat we eerder nog niet tot overeenstemming waren gekomen met de huidige eigenaren. 
 • Wat doet de gemeente met al die mensen die een jaarplaats huren en daarop een chalet hebben geplaatst?
  Met deze mensen gaan we natuurlijk in overleg. Ons uitgangspunt is een coulante afbouw van de recreatiebestemming. Al huren mensen bewust een jaarplaats met een jaarcontract en weten zij dat deze niet verlengd hoeft te worden. Hierbij houden wij ons aan de Recron voorwaarden.
 • Wordt er volgend jaar nog gehandhaafd ?
  Nee, vanaf het moment van de onderhandelingen is er niet meer gehandhaafd. Dit zal tijdens het proces naar wijziging van bestemming ook niet gebeuren.
 • Tot wanneer mag er gerecreëerd worden op het park?
  In ieder geval nog het seizoen van 2023. Aan 2024 hebben we nog geen aandacht aan verschaft.
 • Wanneer horen parkgebruikers of ze in 2024 nog gebruik kunnen maken van het recreatiepark? 
  Wij gaan 2023 ervoor gebruiken om hier duidelijkheid over te krijgen.
 • Wanneer ontvang ik als huurder van een jaarplaats de rekening voor 2023?
  Wij nemen de facturen van de huidige eigenaren over, de akte wordt gepasseerd op 30 december 2022. Hierna worden de facturen verstuurd.
 • Hoe zit het met de forensenbelasting?
  De forensenbelasting zal betaald moeten worden zolang de recreatiebestemming nog op het park zit.
 • Hoe wordt er om gegaan met de voorzieningen?
  Wij zijn in gesprek met een nieuwe parkbeheerder, deze wordt gekoppeld aan de huidige eigenaren om de voorzieningen zoals de post zo goed mogelijk over te nemen.
 • Hoe communiceren jullie verder?
  Wij zullen vanaf 2023 gesprekken gaan voeren met een werkgroep of VvE die iedereens belangen kan vertegenwoordigen. 
 • U wilt uw woning verkopen, wat nu?
  De woning kan verkocht worden met de recreatiebestemming. In de advertentie kan erbij gezet worden dat het park gekocht is door de gemeente en dat de woning in de toekomst een woonbestemming zou kunnen krijgen, zodat hier permanent gewoond kan worden.

Transformeren

 • Wat houdt het transformatieproces in?
  De Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe hebben in het kader van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) afgesproken dat het onder voorwaarden mogelijk is een nieuwe functie en bestemming te geven aan parken die geen toeristische toekomst meer hebben. De zoektocht naar een geschikte nieuwe functie wordt ‘transformeren’ genoemd. Een onderdeel van de planvorming is de overgang van vakantiepark naar een woonbestemming en de bouw van nieuwe woningen. Voor veel eigenaren van een vakantiewoning betekent dit dat de woning een woonbestemming krijgt en permanente bewoning daardoor is toegestaan. Aan het aanpassen van de bestemming zitten een aantal voorwaarden, zo moet een woning voldoen aan het bouwbesluit 2012 bestaande bouw. Het kan zijn dat uw woning hier niet aan voldoet, in dit geval zou u aanpassingen kunnen aanbrengen aan de woning om deze te laten voldoen aan het bouwbesluit.
 • Wanneer begint het transformatieproces?
  Het transformatieproces is in januari 2023 van start gegaan door in gesprek te gaan met de VvE en door de eigenaren van terrein II uit te nodigen voor een informatieavond over hoe het proces eruit gaat zien. Dit is voor terrein II (het middelste terrein) het geval. Voor de andere delen van het park zal in de loop van 2023 gekeken worden naar de mogelijkheden van ontwikkeling. 
 • Hoe ziet het transformatieproces eruit?
  Het transformatieproces kent vier fasen. De eerste fase is de verkenningsfase hierbij wordt er aan de hand van 10 vragen een QuickScan gedaan. Aan de hand van de uitslag van de QuickScan wordt er in fase twee een streefbeeld bepaald. Hierin komt ook het uitvoeren van een financiële scan. In fase drie wordt er een transformatieplan opgesteld. En in fase vier wordt het bestemmingsplan opgesteld en uiteindelijk uitgevoerd. Tijdens het transformatieproces wordt ook bekeken of er aanpassingen nodig zijn in de infrastructuur, de riolering, energienetwerk etc.
 • Wat zijn de voordelen van transformeren?
  Het doel van transformeren is het vinden van een nieuwe functie/bestemming voor een park. Dat kost geld, maar levert ook wat op: duidelijkheid, een nieuw perspectief voor de toekomst, mogelijk een waardestijging van percelen/ huizen in het park. Daarnaast mag het wonen op een recreatieve bestemming niet. Door het transformatieproces te doorlopen mag dit wel omdat er op een woonbestemming wel permanent bewoond mag worden, ook als u niet permanent woont mag u ook bij een woonbestemming wel blijven recreëren. 
 • Hoe zit het met de vereveningsbijdrage?
  Transformatie kan tot waardestijging van (woningen en percelen op) vakantieparken kan leiden. De Drentse gemeenten hebben afgesproken dat in het transformatieproces berekend moet worden wat de kosten zijn en wat aan de andere kant de waardestijging is. Verevenen betekent dat het park wordt gevraagd een financiële bijdrage te doen aan de gemeente in verband met de waardestijging. Hiervoor wordt 25% van de geschatte meerwaarde van het perceel aangehouden. De vereveningsbijdrage zal besteed moeten worden aan een door de gemeente vastgesteld doel dat te maken heeft met recreatie en toerisme.
 • Wat voor kosten zijn gebonden aan het transformatieproces?
  Deze worden tijdens het proces doorgesproken met de VvE. Deze kosten kunnen zijn: taxatiekosten, landschapsplan, aanpassingen voor het park en aanpassingen die gedaan moeten worden aan de woning, etc. 

Flexwoningen

 • Wat zijn flexwoningen?
  Dit zijn tijdelijke woningen die wij kunnen inzetten voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Hierin kunnen zij tijdelijk zitten in afwachting van een permanente woning. 
 • Hoe komen de flexwoningen eruit te zien?
  Dat weten wij nu nog niet. We zijn ons op dit moment aan het oriënteren. 
 • Waar komen de flexwoningen te staan?
  Naar verwachting op de plek tegenover de Canadese bungalows. 
 • Voor welke doelgroep(en) zijn de flexwoningen bedoeld?
  Mensen die met spoed een woning zoeken. Bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen, die statushouders en anderen die met spoed een woning zoeken. 
 • Wie wordt de beheerder/verhuurder van deze flexwoningen?
  Dit is nog niet bekend, er wordt nog gekeken naar een partij die over de verhuur van de flexwoningen zal gaan.
 • Wie bepaalt er wie in aanmerking komen voor de flexwoningen?
  Wij zijn ons op dit moment aan het oriënteren over de aanpak hiervan of dit in samenwerking gebeurd met een mogelijke woningstichting.