Wijk- en buurtbeheer

Onderhoud openbare ruimte.

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van uw woonomgeving voor zover het de eigendommen van de gemeente betreft. In 2010 heeft de gemeenteraad het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) vastgesteld en vervolgens op 1 maart 2011 nog een aanvulling op het KOR (review).

In het KOR is aangegeven aan welke kwaliteitseisen de openbare ruimte moet voldoen. De gemeenteraad heeft bepaald dat dit over het algemeen het kwaliteitsniveau 'laag' moet zijn. Een uitzondering hierop zijn de gemeentelijke hoofdwegen, hoofdfietspaden en de dorpskernen. In deze gebieden wordt het kwaliteitsniveau gehanteerd.

Contracten

De meeste reguliere onderhoudswerkzaamheden (lang cyclisch werk) worden uitgevoerd op basis van een zogenaamd bestek (contract). Voorbeelden hiervan zijn:

  • onderhoud openbare plantsoenen;
  • onderhoud openbare begraafplaatsen;
  • onderhoud bermen en sloten;
  • reinigen van kolken, molgoot vegen en onkruidbestrijding.

De meeste werkzaamheden worden nu nog uitgevoerd op het onderhoudsniveau 'basis'. Zodra deze contracten zijn beëindigd, worden er nieuwe contracten afgesloten, maar dan op basis van het kwaliteitsniveau zoals aangegeven in het KOR.

Buitendienst

De buitendienst van onze gemeente is er op ingericht om klachten en meldingen (kort cyclisch werk) snel en adequaat op te lossen. In 2006 is voor het Buitenbedrijf het 'Ontwikkelplan Buitenbedrijf team Openbare Werken' opgesteld. Dit is de basis van de uit te voeren taken. De buitendienst werkt vanuit het centraal gelegen steunpunt in Dieverbrug.

Is er bijvoorbeeld sprake van verstopte rioolaansluiting op gemeentelijke grond en geeft overlast voor de bewoner(s), dan zal binnen een paar uur de gemeente het riool gaan ontstoppen. Een los hangende tak in een gemeentelijke boom zal binnen een paar uur zijn verwijderd.

Klachten

Hebt u een klacht of melding over het onderhoud van de openbare ruimte dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan online via het formulier Melding openbare ruimte of telefonisch via 14 0521.

Documenten