Zorg en inkomen

Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet).

Iedere inwoner moet zo lang mogelijk op eigen kracht en naar eigen behoefte mee kunnen doen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de gemeente Westerveld bij de uitvoering van de bovenstaande taken.

We denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden en kijken daarbij naar wat iemand nog wel kan. Dit betekent dat er meer aanspraak wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, maar ook op de kracht van de omgeving: vrienden, familie, buren en de informele zorg, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Omslag in denken en doen

Het beroep op de inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid vraagt een omslag in denken en doen van inwoners. Hiervoor heeft de gemeente Westerveld een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  • De mogelijkheden van de burgers staan centraal, niet de beperkingen.
  • Als mensen problemen of beperkingen hebben, lossen ze dat in eerste instantie zelf op of in de directe omgeving. Daarna wordt gekeken of algemene voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Pas als dat niet lukt, is professionele hulp aan de orde.
  • Investeren in de zelfredzaamheid van mensen. Hulp is in eerste instantie gericht op het zelf leren doen.
  • Ondersteuning is in principe tijdelijk, dichtbij en eenvoudig.
  • Minder regels – meer ruimte voor uitvoering. Regels worden beperkt om de uitvoerders ruimte te geven om de beste en meest efficiënte oplossing te kiezen.
  • Maatschappelijke dienstverlening bestaat zoveel mogelijk uit vrij toegankelijke, algemene voorzieningen.
  • Wederkerigheid: iedereen kan iets voor een ander betekenen.

Ondersteuning

Meer uitgaan van eigen kracht betekent niet dat de gemeente helemaal geen ondersteuning meer biedt. Voor inwoners die het niet op eigen kracht kunnen of met hulp van hun sociale netwerk, wordt effectieve ondersteuning geregeld. Deze ondersteuning is in eerste instantie tijdelijk, dichtbij en eenvoudig.