Wet passend onderwijs

Schoolbesturen in het regulier en speciaal onderwijs hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden.

Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Goede afstemming en samenwerking

De Wet passend onderwijs vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en ketenpartners in zorg en welzijn. Dat geldt ook voor jeugdzorg.

Zonder inzet van het onderwijs kan de gemeente geen goede en sluitende aanpak maken voor jeugdhulp. Dat betekent dat de geboden ondersteuning binnen passend onderwijs en jeugdzorg goed op elkaar afgestemd moeten worden en indien nodig vanuit één regie. Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt.

Meer informatie

Bij Onderwijs en kinderopvang vindt u meer informatie over onderwijs.