Uitzonderingen eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? Zolang minimaal een van u dit jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
  • Inwoners met een inkomen onder 110% van het minimum inkomen (Wet minimumloon).
  • Een toekenning van een (sport)rolstoel.
  • Een toekenning van een eenmalige financiële tegemoetkoming.
  • Bij inzet van tijdelijke bemoeizorg.
  • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wmo.
  • Een Wmo toekenning voor jeugdigen onder 18 jaar.
  • Wanneer er respijtzorg wordt verleend.

U betaalt een andere bijdrage in de volgende situatie:

Wanneer u beschermd wonen vanuit de Wmo ontvangt, wordt uw eigen bijdrage berekend per situatie. Het CAK stelt de hoogte hiervoor vast. Wanneer u in een instelling woont, wordt dit op dezelfde manier berekend als in de Wlz. Voor meer infomatie hierover kijkt u op de website van het CAK, www.hetcak.nl.