Maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo

U kunt voor de maatwerkvoorzieningen contact opnemen met de gemeente. Lijkt maatwerk nodig? Dan maakt de consulent een afspraak met u. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt de volgende maatwerkvoorzieningen:

Vervoer

Vervoersvoorzieningen in de Wmo kunnen bestaan uit:

  • een vervoerpas voor het collectief vervoer;
  • aanpassing of tegemoetkoming bij gebruik van eigen auto;
  • voorzieningen in bruikleen zoals een scootmobiel of driewielfiets.

Wonen

Als u problemen heeft bij het gebruik van uw woning dan kunnen woonvoorzieningen ingezet worden. Bijvoorbeeld:

  • losse hulpmiddelen voor in huis;
  • aanpassing van de woning;
  • tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten.

Huishouding

Heeft u moeite met huishoudelijke taken zoals schoonmaken of boodschappen doen en is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Neem dan contact op met de gemeente.

Rolstoelen

Heeft u moeite met lopen en denkt u dat een rolstoel een oplossing kan zijn? Neem dan contact op met de gemeente.

Begeleiding

Begeleiding richt zich op mensen die door hun beperkingen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig te leven. Begeleiding wordt geboden in de vorm van dagdelen in een groep of individuele uren. Begeleiding kent de volgende gebieden:

  • ondersteuning bij het aanbrengen van structuur;
  • ondersteuning bij zelfredzaamheid;
  • oefenen van vaardigheden;
  • toezicht.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Een voorziening voor beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

In Drenthe is de gemeente Assen centrumgemeente voor de aanvragen van beschermd wonen. Dit betekent dat zij de indicatie voor beschermd wonen stellen. U vraagt uw indicatie wel aan bij uw eigen gemeente. De gemeente doet het onderzoek en verstuurt de aanvraag en het advies naar gemeente Assen. Zij nemen hierover een besluit in de vorm van een beschikking.

Respijtzorg

Respijtzorg kan worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Wanneer u ondersteund wordt door uw eigen netwerk is het belangrijk dat uw mantelzorger (en kinderen) dit vol houden zonder overbelast te raken. Om dit te voorkomen is het soms nodig om uw mantelzorger af en toe vrij te stellen van deze zorg. Dit heet respijtzorg. Respijtzorg wordt meestal ingezet in de vorm van dagdelen of etmalen waarmee u elders kunt verblijven. Zo blijft u de zorg ontvangen die u nodig heeft.

Maatschappelijke opvang

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang geeft ook zorg, begeleiding en praktische hulp. De opvang is tijdelijk. U wilt daarna weer zelfstandig wonen. Daarvoor maakt u samen met een begeleider van de instelling een plan.

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Om te kunnen wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis heeft u een indicatie nodig.  Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning uit de Wmo betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Alleen voor collectief vervoer en een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Het CAK, het Centraal Administratie Kantoor, berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen. Vragen over de eigen bijdrage? Bekijk de  website van het CAK.

Privacyverklaring zorg en ondersteuning WMO

Om de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Westerveld persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de privacyverklaring zorg en ondersteuning Wmo.