Nieuwe toekomst voor kazernes Assen en Havelte

Vandaag is er een gezamenlijk bestuurlijk voornemen ondertekend over de toekomst van de Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Johannes Postkazerne in Havelte. Uitgangspunt is de modernisering van de Krijgsmacht en meer specifiek van de Landmacht. Het akkoord is na maanden van constructief overleg gesloten door de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Westerveld en Steenwijkerland. Voorafgaand aan de ondertekening sprak staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat persoonlijk met de defensiemedewerkers op de kazerne in Assen en in Havelte over het voornemen.

                                  20230206AJZ1033 

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld: “Een kazerne van de toekomst, zoals de Johannes Postkazerne, past en hoort in Havelte. We hebben in Westerveld een rijke geschiedenis van vernieuwing na crisis, kijk in het Holtingerveld waar sporen van de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar zijn en neem ons Unesco Werelderfgoed als wederopbouw in 1818 als voorbeeld. Na tijden van overleven weet onze gemeenschap zich opnieuw te hergroeperen. Zelfvoorzienend zijn en bijdragen aan brede welvaart met een stabiele economie zit in ons DNA. De Johannes Postkazerne profiteert daarvan en zal er in de nabije toekomst sterker van worden.”

Het bestuurlijk voornemen geeft invulling aan de (vastgoed)opgaven van Defensie, met aandacht voor de werkgelegenheid in de regio. De gezamenlijke opgave is om op de locaties Assen en Havelte moderne kazernes te realiseren, die tot doel hebben om de operationele gereedheid van de krijgsmacht te versterken, een prettige en duurzame werkomgeving aan het personeel te bieden en de regionale binding van het Defensiepersoneel te verbeteren. De maatschappelijke meerwaarde van Defensie en haar betrokkenheid bij de regio wordt extra versterkt door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van faciliteiten (zoals sport en parkeren) maar ook door samenwerking op het gebied van zorg, techniek, onderwijs, duurzaamheid, arbeidsmarkt en innovatie. Daarbij wordt voortgebouwd op het belang dat wordt door alle partijen toegekend aan de aanwezigheid van de kazernes in Assen en Havelte (Steenwijkerland/Westerveld) in de provincies Drenthe en Overijssel.

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld: “Wij hebben de afgelopen periode intensief met Defensie verkend hoe de investering in de Johannes Postkazerne in Havelte ook kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven in onze gemeente. Te denken valt aan leefbaarheid, de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en innovatie van het midden- en kleinbedrijf. We werken deze opgaven uit in een green en social deal met de gemeente Steenwijkerland en de betrokken provinciën. Samen kunnen wij meer.’’

Johannes Postkazerne (Havelte)

De Johannes Postkazerne (JPK) in Havelte, de thuisbasis van 43 Gemechaniseerde Brigade, is en blijft één van de belangrijkste locaties voor de Koninklijke Landmacht. Er wordt meer dan 250 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering en verduurzaming om de JPK te revitaliseren. Zo wordt de JPK een van de kazernes van de toekomst en daarmee aantrekkelijk als werkgever. 

School Noord verhuist van Assen naar Havelte, om opleiding en eenheid samen te brengen. Ook wordt de geneeskundige eenheid in Havelte uitgebreid en komt er een 'forward support detachement' om de transportcapaciteit te versterken. Dit vergroot de logistieke zelfstandigheid van 43 Gemechaniseerde Brigade. Tevens wordt de bereikbaarheid van het complex in Havelte verbeterd. Het 45 Pantserinfanteriebataljon verruilt de JPK voor een bestaande Defensielocatie in het midden van het land. Het bataljon is momenteel één van de slechtst gevulde eenheden van de landmacht. De verhuizing moet de bemensing van het bataljon verbeteren. 

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld: “Ik juich het zeer toe dat er voor miljoenen wordt geïnvesteerd in de Johannes Postkazerne in Havelte. Hierdoor worden defensiemedewerkers goed opgeleid, toegerust en voorbereid om hun werk te kunnen doen. Met de nieuwste technologie in gebouw en materieel wordt het nóg aantrekkelijker om voor Defensie in Havelte te werken.” 

Johan Willem Frisokazerne (Assen)    

De Johan Willem Frisokazerne (JWF-kazerne) in Assen blijft de thuisbasis van 13 Infanteriebataljon (luchtmobiel), de Koninklijke Militaire Kapel en een aantal ondersteunende diensten en eenheden. Het beveiligde kazerneterrein in Assen wordt aanzienlijk verkleind vanwege het vertrek van School Noord. Het Defensiedeel van het terrein van de JWF-kazerne wordt vernieuwd en verduurzaamd; de investering bedraagt meer dan 75 miljoen euro. Op het beveiligde kazerne terrein zal de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een plek blijven houden, inclusief ruimte voor geplande ontwikkelingen. 

Rijkswerkgelegenheid in de regio 

Het kabinet vindt het belangrijk dat de rijkswerkgelegenheid evenwichtig over het hele land verspreid is. Het kabinet wil de totale rijkswerkgelegenheid in Drenthe in stand houden. Om dit te bereiken coördineert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal rijksbrede initiatieven. Zo wordt bij het NS-station in Assen een rijkshub gevestigd voor verschillende rijksdiensten. Daar kunnen rijksambtenaren werken, vergaderen en met elkaar samenwerken. Ook is in Assen de uitbreiding van een bestaande rijksdienst in een vergevorderd stadium. De komende periode wordt meer duidelijk over andere initiatieven. 

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld: “Technologie uit Westerveld heeft veel innovaties voortgebracht, die we dagelijks toepassen in ons huishoudelijk gebruik en in meet- en navigatietechnologieën binnen de zorg, mobiliteit, veiligheid en recreatie. Denk bijvoorbeeld aan remote controle, wifi en contactloos betalen. Deze technologieën leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de broodnodige innovatiestappen in het kader van klimaat, voedsel en veiligheid.”

Vervolgstappen

De betrokken partners gaan de komende periode gezamenlijk aan de slag om herontwikkeling van de JWF-kazerne, de toekomstige inrichting van de Johannes Postkazerne in samenhang met de maatschappelijke opgaven en de initiatieven ter behoud van de rijkswerkgelegenheid in Drenthe verder vorm te geven en uit te werken. De twee ministeries, de twee provincies en de drie gemeenten hebben er vertrouwen in ook deze fase constructief met elkaar te doorlopen.

De eerstvolgende mijlpalen die deels gelijktijdig worden opgepakt, zijn het opstarten van de modernisering en verduurzaming van de JPK, gevolgd door de JWF-kazerne, het verplaatsen van 45 Pantserinfanteriebataljon, het verplaatsen van School Noord naar Havelte en uiteindelijk het verkleinen van de beveiligde zone op de JWF-kazerne. Ook wordt gewerkt aan de overdracht aan het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) van de Rijksmonumentale panden van de JWF-kazerne en de herbestemming van het overige gedeelte. 

Bijlagen:

Foto JPK Havelte 2  Foto JPK havelte 4
Foto JWF-kazerne Assen
Foto's: terrein Johannes Postkazerne Havelte en Johan Willem Frisokazerne in Assen (bron: defensie)