Meldingen overige AMvB inrichtingen

Naast het Activiteitenbesluit kunnen op uw bedrijf of bedrijfsmatige activiteiten ingevolge artikel 8.40, 8.44 dan wel artikel 10.52 van de Wet milieubeheer ook nog de volgende milieubesluiten van toepassing zijn;

  • het Besluit landbouw milieubeheer - betreft: agrarische bedrijven en/of het houden van dieren;
  • het Besluit mestbassins milieubeheer - betreft: een zelfstandige mestbassin (niet gelegen in de directe nabijheid van een bestaande inrichting waarop het Besluit landbouw reeds van toepassing is of waar milieuvergunningplicht voor geldt);
  • het Vuurwerkbesluit milieubeheer - betreft: opslag van vuurwerk;
  • het Besluit LPG tankstation milieubeheer - betreft: verkoop van LPG aan motorvoertuigen;
  • het Besluit glastuinbouw milieubeheer - betreft: tuinbouwbedrijven met glasopstand;
  • het Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval - betreft: puinbrekers op locatie.

De melding moet in ieder geval voorzien zijn van de volgende informatie:

  • een plattegrondtekening van het bedrijf;
  • een situatietekening waarop de ligging van het bedrijf in zijn directe omgeving is aangegeven;
  • eventueel aanvullende gegevens, zoals een rapport van een nulsituatie-bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek - afhankelijk van de uit te voeren activiteiten.

Tip: Het is van essentieel belang dat u als ondernemer op tijd nagaat of er sprake is van omgevingsvergunningplicht of meldingsplicht voor de activiteit 'milieu'. Een melding via de AIM module moet u in de meeste gevallen doen tenminste één maand voordat u met uw nieuwe bedrijf of activiteit begint of een bestaand bedrijf verandert.