Systematiek Activiteitenbesluit - AIM-module

Het overgrote deel van de bedrijven(inrichtingen) valt onder de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Type bedrijven

Afhankelijk van de mate van schade die uw bedrijfsactiviteiten aan de omgeving of aan het milieu kan toebrengen kan het volgende van toepassing zijn:

  1. Type A bedrijf: de bedrijfsactiviteiten hebben (potentieel) weinig negatieve invloed op het milieu. Er geldt geen meldingsplicht volgens het Activiteitenbesluit, maar bedrijven moeten wel voldoen aan de voorschriften van dit besluit.
  2. Type B bedrijf: de bedrijfsactiviteiten hebben (potentieel) een negatieve invloed op het milieu. Deze bedrijven zijn meldingplichtig en moeten voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
  3. Type C bedrijf: de bedrijfsactiviteiten hebben (potentieel) veel negatieve invloed op het milieu en zijn genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. Voor deze bedrijven geldt dat ze een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu moeten aanvragen. Naast de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning zijn daarnaast ook voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Uitzondering hierop zijn enkele agrarische bedrijven, hiervoor zijn specifieke besluiten (AMvB’s) opgesteld, zoals het Besluit landbouw milieubeheer en het Besluit Glastuinbouw milieubeheer.

Activiteitenbesluit Internet Module

Via een internettoepassing met een vragenboom, de zogenaamde Activiteiten Internet Module (AIM) kunt u zelf nagaan of het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing is en onder welk type (A, B of C) uw bedrijfsactiviteiten vallen. Verder kunt u het voorschriftenpakket voor uw bedrijf downloaden en digitaal een melding indienen.

Aan de hand van de vragen op het meldingsformulier of via de internetmodule kunt u zelf nagaan of uw bedrijf inderdaad kan volstaan met het indienen van een melding volgens het Activiteitenbesluit of dat er toch een omgevingsvergunning of melding nodig is op grond van de Wet milieubeheer.