Structuurvisie, bestemmingsplan en beeldkwaliteit

Wilt u een onderneming starten en bent u op zoek naar een geschikte locatie? Weet dan wanneer u een locatie voor bedrijfsdoeleinden mag gebruiken.

Structuurvisie en bestemmingsplan

Uw bedrijf en de gewenste locatie worden getoetst aan de structuurvisie en het geldende bestemmingsplan. Deze toetsing bepaalt of u uw bedrijf op de gewenste locatie mag vestigen.

In een structuurvisie staan de visie en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied van de gemeente.

In een bestemmingsplan staat voor een specifiek stuk grond beschreven wat er met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. U kunt op meerdere manieren bestemmingsplannen inzien.

De vestiging van uw bedrijf moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Beeldkwaliteitsplan buitengebied

Voor het bestemmingsplan buitengebied is een beeldkwaliteitsplan (PDF - 4,7 MB) ontwikkeld vanuit de beoogde en gewenste ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Westerveld bezit en in de komende jaren kan ontwikkelen. Het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied biedt een kader voor verruiming en vereenvoudiging van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, onder de voorwaarde van landschappelijke inpassing.

De gemeente streeft naar het versterken van het onderscheid tussen de diverse landschappen en wil werken aan een aantrekkelijker en herkenbaarder landschap. Het gaat niet alleen om behoud en versterken van wat er nog is van vroeger, maar juist ook om het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.