Vitale Vakantieparken

Gemeente Westerveld werkt samen met andere Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken.

In het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe hebben deze partijen de ambitie en doelen voor het project Vitale Vakantieparken uitgewerkt. Drenthe werkt aan een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve meerwaarde worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken.

De gemeente Westerveld informeert (park)eigenaren en ondernemers over de stand van zaken en prikkelt hen om in actie te komen. Dit doet de gemeente Westerveld onder andere door in gesprek te gaan en kennis te delen. Dit kan in verschillende werkvormen, bijvoorbeeld door het delen van best practises of door middel van intervisie. Eerste aanspreekpunt voor dit project is het projectteam Vitale Vakantieparken Westerveld. U kunt contact opnemen via vitalevakantieparken@gemeentewesterveld.nl

Uitgangspunt is om de vakantieverblijven recreatief/toeristisch te verhuren. Permanente bewoning in een recreatiewoning is in gemeente Westerveld niet toegestaan. Een vakantiepark (eigenaar of VvE) neemt eigen regie om de groei van het aantal ‘tijdelijke bewoners’ op recreatieparken tegen te gaan. De gemeente Westerveld treedt handhavend op tegen onrechtmatige bewoning. Lees meer over permanente bewoning recreatieverblijf

Aanpak

De aanpak van het project Vitale Vakantieparken bestaat uit drie sporen: Drentse Uitblinkers, Revitaliseren en transformeren. Hieronder worden de drie sporen kort toegelicht. Kijk voor meer informatie op de website van Vitale Vakantieparken Drenthe

Drentse Uitblinkers

  • Inzetten van het Recreatie Excellentieprogramma; een programma waarbij de focus ligt op het bevorderen van het onderscheidend vermogen, waarbij ondernemers zelf hun excellentieplan maken en ondersteuning, adviezen en coaching krijgen van deskundigen.

Revitaliseren

  • Successvolle terugkeer naar volledig recreatief gebruik van een park;
  • Terugdringen van permanente bewoning op een vakantiepark;
  • Toeristische meerwaarde van een vakantiepark vergroten. 

Transformeren

  • Flexibele huisvesting; we willen door nieuwe conceptontwikkeling op de transformerende vakantieparken tegemoet komen aan de behoefte aan flexibele huisvesting.
  • Bij transformatie vindt standaard verbetering van ruimtelijke kwaliteit plaats en hierin wordt het Drentse transformatiekader als leidraad gehanteerd.
  • Parken bewust maken van symptoomherkenning en gevolgen van permanente bewoning en tools aanreiken ter voorkoming.

Vastgestelde Structuurvisie Verevening Transformatie Recreatiewoningen Westerveld

Op 1 maart 2022 heeft de gemeenteraad middels een raadsbesluit de Structuurvisie Verevening Transformatie Recreatiewoningen vastgesteld. In deze structuurvisie zijn de kaders voor de gemeente vastgelegd waarbinnen de gemeente de mogelijkheid heeft om in het geval van een beoogde transformatie (een bestemmingsplanwijziging) van de bestemming recreatie naar de bestemming wonen een financiële bijdrage te vragen voor toeristisch-recreatieve ruimtelijke ontwikkeling elders in de gemeente. Deze financiële bijdrage wordt middels een fonds gereserveerd en is uitsluitend bestemd voor toeristisch-recreatieve investeringen. De vastgestelde Structuurvisie is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er is geen bezwaar en beroep mogelijk. 

Privacyverklaring

Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Hiervoor is een privacyverklaring vitale vakantieparken en zorg & ondersteuning opgesteld.