Driehoeksborden en/of sandwichborden plaatsen

Reclame maken via driehoeks- of sandwichborden mag alleen voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd binnen de gemeente Westerveld.

Bijvoorbeeld ten behoeve van een circus, kermis, voorstelling, concours of braderie. Ook ideële instellingen, politieke partijen in verkiezingstijd en opleidingen gericht op de inwoners van de gemeente mogen deze reclamevorm gebruiken. Handelsreclame via driehoeks- of sandwichborden is niet toegestaan.

Voorwaarden

Voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden is in de Reclamenota opgenomen dat er geen vergunning nodig is als u zich houdt aan de volgende voorschriften:

 1. u plaatst de borden maximaal twee weken;
 2. u plaatst maximaal 20 borden per evenement/activiteit binnen de bebouwde kom van de gemeente, met een maximum van vijf borden per dorpskern;
 3. driehoeks- of sandwichborden zijn niet toegestaan in het buitengebied;
 4. u plaatst de borden uitsluitend rondom bomen en/of lichtmasten en brengt deze geen schade toe;
 5. u plaatst de borden minimaal 25 meter vanaf een bocht, kruising, rotonde, zijweg of uitrit en minimaal 90 meter vanaf een brandkraan.
 6. u plaatst de borden minimaal 100 meter uit elkaar;
 7. borden mogen het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren;
 8. driehoeks- of sandwichborden mogen geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of ander verkeerstekens afdekken;
 9. de aangeplakte mededeling heeft (nagenoeg) dezelfde grootte als het bord;
 10. u repareert of verwijderd het bord als de mededeling niet (langer) goed op het bord is bevestigd. U verwijdert losgeraakte aanplakbiljetten van de openbare weg;
 11. u verwijdert de driehoeks- of sandwichborden binnen twee werkdagen na afloop van het evenement.

Meer informatie