Burgerinitiatief

De gemeenteraad heeft het burgerinitiatief ingevoerd om inwoners de gelegenheid te geven meer invloed uit te oefenen op de gemeentelijke politiek.

De raad heeft daartoe de Verordening burgerinitiatieven Westerveld vastgesteld. Hierin vindt u meer informatie over het hoe en waarom van het burgerinitiatief.

Als u van plan bent een burgerinitiatief in te dienen, neem dan vooraf altijd contact op met de griffie.

Meedoen aan een burgerinitiatief?

Iedereen die stemrecht heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van Westerveld kan meedoen aan een burgerinitiatief.

Voor elk voorstel aan de gemeenteraad zijn 50 ondersteunende handtekeningen vereist. De medeondertekenaars moeten ook stemrecht hebben voor de gemeenteraad van Westerveld.

Onderwerpen

Het burgerinitiatief is er voor onderwerpen die niet al op een andere wijze zijn besproken of kunnen worden besproken.

Daarom mag een burgerinitiatief over alles gaan, behalve over:

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad,
  • een vraag over het gemeentelijk beleid,
  • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (over een gedraging van het gemeentebestuur),
  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
  • een onderwerp waarover tijdens de afgelopen twee jaar door de raad een besluit is genomen.

Burgerinitiatief indienen

U kunt gebruik maken van het Burgerinitiatief voorstelformulier (PDF - 24,0 kB).

Voor de ondersteunende handtekeningen kunt u het formulier Ondersteuningsverklaring burgerinitiatief (PDF - 26,1 kB) gebruiken.

Het verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Het verzoek bevat tenminste:

  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • een toelichting op het initiatiefvoorstel;
  • de achternaam, de voornamen, het adres, geboortedatum en handtekening van de initiatiefnemer(s);
  • een lijst met in elk geval 50 namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen.

Na indiening van het verzoek schrijft de griffie een advies bij het voorstel en plaatst het voorstel op de agenda van de betreffende raadscommissie en vervolgens op de raadsagenda.

U krijgt de gelegenheid om uw voorstel mondeling toe te lichten.