Vragenhalfuur voor inwoners

Inwoners kunnen voorafgaand aan een commissievergadering maximaal 5 minuten het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

De gemeenteraad van Westerveld heeft besloten om iedere raadscommissievergadering te beginnen met een vragenhalfuur. Hierin kunnen inwoners maximaal 5 minuten het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Dit vragenhalfuur staat daarmee dus los van het inspreekrecht van 5 minuten over bepaalde onderwerpen die wél op de agenda van de betreffende raadscommissievergadering staan.

Het instellen van het vragenhalfuur is op 4 juni 2015 besloten door de gemeenteraad.

Spelregels

Maximaal 5 minuten

Inwoners van Westerveld kunnen aan het begin van een commissievergadering maximaal 5 minuten het woord richten tot de aanwezige commissieleden. Het vragenhalfuur duurt maximaal, het woord zegt het al, 30 minuten en dat betekent dat tot zes sprekers, iedereen 5 minuten kan spreken.

Bij méér dan zes sprekers wordt die tijd per persoon iets korter. Iedere spreker krijgt in principe dezelfde spreektijd. Bij minder dan zes sprekers blijft de spreektijd per inspreker toch maximaal vijf minuten.

Vooraf aanmelden

Inwoners die gebruik willen maken van het vragenhalfuur dienen zich wél vooraf aan te melden en aan te geven waarover zij de commissieleden willen informeren of welk verzoek zij bij de commissieleden willen neerleggen. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering.

Commissievergaderingen zijn over het algemeen op dinsdagavond en aanmelden kan dan dus tot maandagmiddag 16.30 uur. Inwoners dienen zich aan te melden bij de commissiegriffier via telefoonnummer 14 0521 of e-mailadres griffie@gemeentewesterveld.nl.

Niet voor ieder onderwerp

Het vragenhalfuur is niet bedoeld voor ieder onderwerp:

  • Zo is het vragenhalfuur niet voor onderwerpen die al op een commissie- of raadsagenda staan, want hiervoor zijn al andere mogelijkheden en momenten waarop inwoners hun ideeën kenbaar kunnen maken.
  • Ook kan in het vragenhalfuur niet het woord gevoerd worden over gemeentelijke besluiten waarvoor al een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat. In dat geval is er namelijk al die bezwaar- en beroepsmogelijkheid waarvan gebruik gemaakt kan worden.
  • Over de benoeming van, keuze voor, voordrachten of aanbevelingen van personen, kan ook niet ingesproken worden tijdens het vragenhalfuur.
  • Het laatste onderwerp waarvoor het vragenhalfuur niet bedoeld is, is een klacht die ingediend kan worden op basis van artikel 9:1 van de Algemene West Bestuursrecht. In dat geval wordt de inwoner verzocht van die mogelijkheid gebruik te maken.

Uitgezonden via internet

Het vragenhalfuur is onderdeel van de commissievergadering en wordt dus ook uitgezonden via internet.

Meer informatie

De volledige en exacte spelregels staan in het Reglement op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015.

Voor verdere vragen over het vragenhalfuur kunnen inwoners contact opnemen met de griffie van Westerveld via telefoonnummer 14 0521 en e-mailadres griffie@gemeentewesterveld.nl.