Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Zij bepaalt ook waar de gemeente geld aan uitgeeft en hoeveel. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de inwoners rechtstreeks de leden van de raad. De gemeenteraad van de gemeente Westerveld telt zeventien leden.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie taken:

 1. Het stellen van kaders voor het gemeentelijke beleid.
 2. Het controleren van het college.
 3. Een volksvertegenwoordigende taak.

Kaderstellen betekent de politieke hoofdlijnen vaststellen. Door kaders te stellen weet het college binnen welke voorwaarden een taak moet worden uitgevoerd. Voorbeelden van kaderstellingen zijn:

 • vaststellen van de begroting,
 • vaststellen van de gemeentelijke verordeningen,
 • vaststellen van bestemmingsplannen,
 • vaststellen van beleidsplannen.

De tweede taak (controleren van het college) gebeurt door:

 • het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag,
 • het stellen van (schriftelijke) vragen,
 • het houden van onderzoek door de raad,
 • het houden van onderzoek door de rekenkamercommissie.

De volksvertegenwoordigende taak blijkt uit de verkiezing van de raadsleden door de inwoners. Raadsleden staan open voor alle zaken die burgers aangaan en wegen die mee in hun beslissingen. Burgers kunnen raadsleden altijd benaderen.

Vijf 'organen'

De gemeenteraad kent vijf organen:

 • De plenaire raad.
 • Twee raadscommissies voor voorbereiding van de raadsvergadering. De commissies in Westerveld zijn: de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen en de raadscommissie Sociaal Domein. In elke commissie heeft per raadsfractie ten minste een lid zitting.
 • De rekeningcommissie. Deze commissie heeft als taak de controle van de jaarrekening voor te bereiden.
 • Het presidium. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en houdt zich bezig met de huishoudelijke zaken binnen de gemeenteraad.
 • De agendacommissie. Deze commissie bereidt de agenda's van de gemeenteraad en raadscommissies voor.

Vergaderingen

Elke dinsdagavond is 'raadsavond'. Dan is er, als regel in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 in Diever, een vergadering van commissies, van de raad, of is er een themabijeenkomst. De gemeenteraad vergadert in principe eens per maand. In die vergaderingen neemt de raad besluiten over de onderwerpen die via de commissies zijn voorbereid. Alle vergaderingen zijn openbaar; publiek is van harte welkom op de tribune.

Werkwijze

De gemeenteraad heeft voor zowel de vergaderingen van de raadscommissies als van de raad vergaderreglementen opgesteld. In deze reglementen is bijvoorbeeld aangegeven op welke wijze er wordt vergaderd en hoe de wijze van inspreken is geregeld. Voor de vergaderingen van de commissies betreft het reglement van orde op de raadscommissies en voor de raad het reglement van orde voor de gemeenteraad. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de griffie.

Vergaderstukken

De agenda van de besluitvormende Politieke avond en de voorbereidende Politieke avonden met de bijbehorende vergaderstukken vindt u onder Vergaderingen en vergaderstukken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het functioneren van de gemeenteraad, neem dan contact op met raadsgriffier Reiny Weernekers of plaatsvervangend raadsgriffier Jordy Tuin, via telefoonnummer 14 0521 of via e-mail: info@gemeentewesterveld.nl.