Rekenkamer Westerveld

In de nieuwe gemeentewet is vastgelegd dat iedere gemeente vanaf 2006 moet beschikken over een rekenkamerfunctie.

De raad van Westerveld heeft besloten tot het instellen van een rekenkamercommissie, echter wordt naar buiten toe gesproken over rekenkamer.

De taak van de rekenkamer is het onderzoeken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur en beleid van een gemeente of een aanverwante instelling, zoals de raad dat bij haar besluitvorming voor ogen had.

Onrechtmatig handelen van een gemeente betekent, dat in strijd met wet- of regelgeving is gehandeld. Met doeltreffendheid wordt bedoeld in hoeverre activiteiten het doel effectief bereiken, bijvoorbeeld is de veiligheid van een bepaalde locatie verbeterd door het plaatsen van verlichting? Met doelmatigheidsonderzoek wordt gekeken naar de efficiency: zijn de kosten van de verlichting, gegeven de kwaliteit, minimaal?

De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordiger de taak het college van burgemeester en wethouders te controleren. De rekenkamer onderzoekt en adviseert de raad daarbij op de drie bovengenoemde aspecten. De positie van de gemeenteraad wordt dus versterkt door de controlerende functie van de rekenkamer. De rekenkamer bepaalt zelfstandig en onafhankelijk welke onderzoeken zij gaat uitvoeren, maar de gemeenteraad kan een verzoek om een onderzoek bij de rekenkamer indienen.

Wat doet de lokale rekenkamer?

De rekenkamer stelt zelfstandig en onafhankelijk een onderzoeksprogramma vast. Dit doet de rekenkamer op basis van informatie uit gemeentelijk beleid, jaarrekeningen en andere stukken, op basis van informatie van raadsleden, collegeleden, ambtenaren, informatie van burgers en alle andere mogelijke informatiebronnen. Voor het uitvoeren van het onderzoek en het eventueel betrekken van externe expertise is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Hieruit worden de onderzoeken betaald, de vergoedingen aan de leden van de rekenkamer, de secretariële ondersteuning en andere uitgaven.

De resultaten van de gedane onderzoeken zijn openbaar, waardoor de rekenkamer ook een rol speelt in het bevorderen van transparantie van de gemeentelijke overheid voor de burgers van de gemeente Westerveld. Het is uitdrukkelijk de doelstelling van de rekenkamer om een lerend effect teweeg te brengen. Dit betekent dat niet alleen terug gekeken wordt, maar vooral ook vooruit in de vorm van adviezen en aanbevelingen ter verbetering van het beleid en uitvoering daarvan.

Ieder jaar brengt de rekenkamer een jaarverslag uit waarin verantwoording over de activiteiten en het budget van het afgelopen jaar wordt afgelegd. Ook komen hierin de resultaten van onderzoeken van het afgelopen jaar aan de orde.

De werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in:

Wat merkt u van de rekenkamer?

De rekenkamer is ingesteld ter bevordering van de transparantie van gemeentelijk bestuur en beleid. De onderzoeken worden bij hun aanvang bekend gemaakt. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid.

Ten aanzien van het college van burgemeester en wethouder en eventuele betrokkenen wordt hoor en wederhoor toegepast. De uitkomsten van onderzoeken worden openbaar gemaakt en besproken in de gemeenteraad en commissie. Per onderzoek zal een planning voor de externe communicatie van de resultaten gemaakt worden.

Onderzoek

In 2012 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme in de gemeente. De door de rekenkamercommissie gedane aanbevelingen zijn door het college overgenomen hetgeen geresulteerd heeft in een fonds recreatie en toerisme.

Contactinformatie en suggesties

De rekenkamer Westerveld wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, de heer W. Spoelstra, werkzaam bij de griffie van de gemeente Steenwijkerland.

Voor meer informatie of (gemotiveerde) suggesties voor onderzoeken kunt u met hem contact opnemen.

Telefoonnummer: 14 0521
E-mail: rekenkamer@steenwijkerland.nl

Rekenkamer Westerveld
T.a.v. de heer W. Spoelstra
Postbus 162
8330 AD  STEENWIJK