Bezorging De Westervelder

Vragen fractie CDA

Afbeelding 1Schriftelijke vraag Raadsfractie CDA-Westerveld op grond van Artikel 36 Regeling van orde voor de vergadering van de gemeenteraad:

Datum: 31 AUGUSTUS 2018

Onderwerp: Bezorging “De Westervelder”Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In het huis aan huisblad “” De Westervelder” zijn wekelijks een of meerdere pagina’s gereserveerd voor de officiële mededelingen van de gemeente Westerveld aan haar inwoners. Dit medium is daarmee, zeker voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van digitale informatievoorziening respectievelijk ook voor inwoners die aan huis gebonden zijn, de enige manier om kennis te nemen van de belangrijke informatie die de gemeente geeft.

Al sinds mei 2018 wordt op een aantal plaatsen in de gemeente dit huis aan huis blad niet meer bezorgd en blijven inwoners verstoken van de gemeentelijke informatie zoals deze op papier wordt aangeboden. Hierbij gaat het niet alleen om het buitengebied maar ook om de kernen. Regelmatige bezorgklachten per mail leiden niet tot een reactie noch tot het gaan bezorgen in de regio vanwaar werd geklaagd. Inwoners stoppen zelfs met klagen omdat dit toch geen enkele zin blijkt te hebben. Dit is voor de CDA-fractie een zeer onwenselijke situatie. De CDA-fractie is van mening dat onze inwoners recht hebben op tijdig aangeleverde en volledige informatie zodat men, indien gewenst, ook de mogelijkheid heeft gebruik te maken van het democratisch recht op inspraak en daardoor beïnvloeding van het beleid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College op de hoogte van het feit dat in delen van de gemeente Westerveld het huis aan huis blad “De Westervelder” niet wordt bezorgd?

  2. Heeft het College prestatieafspraken met “De Westervelder” ten aanzien van de bezorging om te zorgen dat ook op papier alle inwoners op de hoogte kunnen zijn van de officiële mededelingen van de gemeente?

  3. Deelt het college de mening van de CDA-fractie dat, mede omwille van een goede informatievoorziening aan de inwoners van de gemeente, deze zeer slechte bezorging en dus het ontbreken van informatie aan de inwoners een ongewenste situatie is?

  4. Is het College bereid om op korte termijn met de verantwoordelijken in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat alle inwoners van de gemeente Westerveld ook op papier, via een huis aan huisblad, in kennis kunnen worden gesteld van de officiële mededelingen van de gemeente Westerveld en te zoeken naar alternatieven als “De Westervelder” niet wil garanderen dat bezorging altijd plaatsvindt?


Uiteraard hoopt de CDA fractie dat er een snelle oplossing komt en we vragen het College dan ook ons te willen informeren over de voortgang.Namens de raadsfractie van CDA-Westerveld,

Adri van der Weyde en Gerjo BallastPagina 1 | 1