Spelregels schriftelijke vragen

Voor de schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester gelden de volgende spelregels.

De spelregels

  • Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien.
  • De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht. De vragen worden aan de pers verstrekt en geplaatst op de gemeentelijke website.
  • Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
  • De antwoorden van het college of de burgemeester worden verstrekt aan de pers en op de gemeentelijke website geplaatst en door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad toegezonden.
  • De vragen en de antwoorden worden geplaatst als ingekomen stuk op de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. De vragensteller of een ander lid van de raad kan ter vergadering nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord.