Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dieverbrug

Vanaf 8 juni 2022 tot en met 19 juli 2022 ter inzage.

Aanwijzing op basis van artikel 2 juncto 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van Westerveld op 31 mei 2022 op grond van het bepaalde in artikel 2 juncto 5 Wvg heeft besloten om gronden, gelegen te Dieverbrug, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Bedoelde gronden zijn gelegen in het buitengebied van Westerveld, ten noordoosten van de kern Dieverbrug en tussen de Rijksweg en de Juliana Bernhardweg, zoals vermeld op de bij het besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart en perceellijst. Deze gronden zijn thans in gebruik conform de vigerende overwegend agrarische bestemming. De (niet-agrarische) toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies waaronder infrastructuur, groen en water en wijkt derhalve af van het huidige gebruik. Deze toegedachte bestemmingen zullen eerst nader worden uitgewerkt in een structuurvisie (omgevingsvisie onder de Omgevingswet) en vervolgens in een bestemmingsplan (omgevingsplan onder de Omgevingswet).

Gevolgen

Het besluit van de raad betreft de bestendiging van het voorkeursrecht door (voorlopige) aanwijzing door het college bij besluit van 15 maart 2022. Het besluit heeft tot gevolg dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de onroerende zaken binnen het aangewezen gebied, wanneer zij hun recht op de onroerende zaak willen vervreemden, dat recht eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Inzage

Het besluit van de raad d.d. 31 mei 2022 ligt samen met het raadsvoorstel en de bijbehorende en daarvan onderdeel uitmakende kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen gronden, de grootte, alsmede de naam van de eigenaren en beperkt gerechtigden met ingang van 8 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Diever. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het KCC (14 0521).

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 8 juni 2022 en eindigende op 19 juli 2022 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de raad van Westerveld. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Westerveld (Postbus 50, 7970 AB Havelte). Indien een belanghebbende reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het collegebesluit van 15 maart 2022 tot voorlopige aanwijzing en dit bezwaar nog in behandeling is, wordt dit bezwaar, op grond van artikel 6 lid 3 Wvg, mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Contact

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Grondzaken via 14 0521 of per e-mail: info@gemeentewesterveld.nl.