Bevestiging voornemen tot sluiten koopovereenkomst ’t Olde Schoelplein Diever

Tot uiterlijk 21 oktober 2022 kan gereageerd worden.

Zoals inmiddels via de regionale media kenbaar is gemaakt, is de gemeente voornemens om met Stichting Actium (‘Actium’) een koopovereenkomst, later gevolgd door levering, aan te gaan met het oog op de herontwikkeling van het terrein ’t Olde Schoelplein in Diever (voormalig Dingspilhuus locatie), gelegen aan en nabij Valkenakker en Hoofdstraat 88, kadastraal bekend gemeente Diever sectie G nummers 2021 en 1096 (beiden gedeeltelijk), samen groot ongeveer acht are en twintig centiare (8 a 20 ca).

Actium krijgt de opdracht om op het terrein zes ‘biobased’ grondgebonden, sociale huurwoningen te realiseren en vanaf eerste bewoning minimaal 10 jaar lang in stand te houden ten behoeve van sociale huur. De koopprijs van het terrein is in lijn met het gemeentelijk grondprijzenbeleid en bedraagt € 90.000,00. De keus voor verkoop aan Actium berust op het feit dat Actium in de gemeente de enige woningcorporatie is die zich maatschappelijk ten doel heeft gesteld om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Gelet hierop is de gemeente van oordeel dat zij op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria deze koopovereenkomst één-op-één kan aangaan. 

Als u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dan kunt u dit uiterlijk op vrijdag 21 oktober 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen naar: info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘verkoop gemeentegrond ’t Olde Schoelplein Diever’.