Kennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Planetron, Drift 11b Dwingeloo

Vanaf 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 ter inzage.

Kennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Planetron, Drift 11b Dwingeloo

Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor locatie Planetron aan Drift 11 b in Dwingeloo.
Ontwerp bestemmingsplan
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 8 september 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Planetron, Drift 11b Dwingeloo’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZPlanetronDWG-0002. Het bestemmingsplan gaat over het perceel van het Planetron aan Drift 11b in Dwingeloo. Het Planetron werd medio 1989 geopend als voorlichtingscentrum over astronomie en ruimtevaart in Nederland. Het Planetron ontving voor haar sluiting in 2014 (m.u.v. sterrenkijkavonden) circa 175.000 bezoekers op jaarbasis. Inmiddels wordt het gebouw weer deels gebruik als kantoorruimte van het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Taskforce Vitale Vakantieparken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor een herontwikkeling waarmee het Planetron wordt omgevormd tot een leisure centrum dat fungeert als ontmoetingsplek, kenniscentrum, werklocatie (kantoren) en cultureel- en activiteitencentrum, horeca (maximaal 850 m2) en detailhandel. De bebouwing zal daarvoor worden verbouwd en mogelijk uitgebreid. Ook wordt voorzien in overnachtingsmogelijkheden voor toeristen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 8 september 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 333004 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.