Kennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Uffelte evenemententerrein Vijverlaan

Vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 ter inzage.

Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel naast Vijverlaan 2 in Uffelte.
Ontwerpbestemmingsplan
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 2 februari 2023, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Uffelte, evenemententerrein Vijverlaan’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.UFFPHZEventterrein-0001 Het is de bedoeling om het Uffelter school- en volksfeest op een deel van het korfbalveld te organiseren, naast het dorpshuis van Uffelte (Vijverlaan 2). Als pilot heeft het feest tijdens het Pinksterweekend van 2022 al plaatsgevonden, op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning, waarbij van het bestemmingsplan is afgeweken. Burgemeester en wethouders willen nu via een bestemmingsplanherziening regelen dat het feest voortaan ieder jaar hier kan worden georganiseerd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 2 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 2 februari 2033 het ontwerplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 267678 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.