Kennisgeving en ontwerpbestemmingsplan Westeinde 226 Wapserveen

Vanaf 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Westeinde 226 in Wapserveen. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZWesteinde226-0001 voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. U kunt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 12 mei 2022 digitaal bekijken.

Digtaal

Het ontwerp bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 327841 vermelden.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521