Kennisgeving en ontwerp bestemmingsplan Wittelte, De Broeken 3

Vanaf 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor De Broeken 3 in Wittelte. Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 26 mei 2022 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Wittelte de Broeken 3” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZDeBroeken3WE-0001. Het bestemmingsplan voorziet in een ruimte voor ruimte regeling waarbij een voormalige zorgboerderij wordt gewijzigd in een woonbestemming en er één compensatie woning wordt gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het ontwerpplan vanaf 26 mei 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 310498 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan ook telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.